eSENS

Projekt eSENS konsoliduje prácu, ktorú už urobili pilotné projekty veľkého rozsahu z projektového rámca CIP. Ide hlavne o prípravu konkrétnych cezhraničných elektronických služieb (vrátane služieb elektronického zdravotníctva) s cieľom podporiť jednotný digitálny trh v Európe.
 
Na webových stránkach projektu sú postupne zverejňované projektové dokumenty určené pre EK. Z dokumentov súvisiacich s elektronickým zdravotníctvom bol zverejnený dokument:
 

Dokument popisuje dva druhy pilotného testovania v oblasti elektronického zdravotníctva, ktoré by sa mali uskutočniť v rámci projektu eSens. V oboch pilotoch sa jedná o testovanie softwarových služieb - tzv. stavebných kameňov (building blocks), ktoré sú jedným z výstupov projektu eSens. Stavebné kamene predstavujú softwarové bloky účelovo zamerané na riešenie konkrétnych úloh. Tieto softwarové bloky do budúcna budú štandardizovať a používať aj na národných úrovniach, aby sa zabezpečila cezhraničná interoperabilita národných informačných systémov.
 
Prvý pilotný test v oblasti elektronického zdravotníctva je vlastne pokračovaním pilotného testovania z epSOSu. Jedná sa o testovanie cezhraničného prenosu pacientského sumára a dát o elektronickej preskripcii cez národné kontaktné body (NCP) postavené na báze OpenNCP. Tento pilotný test uskutočnia štáty:

 • Španielsko,
 • Grécko,
 • Taliansko,
 • Luxembursko,
 • Portugalsko.

Druhý pilotný test sa bude týkať elektronického potvrdenia, že pacient – cudzinec má doma vo vlasti uzavreté zdravotné poistenie. Tento pilotný test uskutočnia štáty:

 • Estónsko,
 • Holandsko,
 • Poľsko.

V prvom pilotnom teste sa v software OpenNCP nahradia niektoré pôvodné služby „stavebnými kameňmi“ z projektu eSens a niektoré nové služby sa do OpenNCP doplnia (hlavne neodmietnuteľnosť – NonRepudiation). V novom OpenNCP sa použijú tieto „stavebné kamene“ z projektu eSens:

 • NonRepudiation (neodmietnuteľnosť),
 • Trust Establishment (vytvorenie dôvery),
 • eSignatures (elektronické podpisy),
 • Metadata Locator Service,
 • eID,

V druhom pilotnom teste sa majú testovať tieto „stavebné kamene“:

 • eDelivery (elektronická dodávka dokumentu),
 • eDocuments,
 • eSignature.

Proces overovania, či je cudzinec doma zdravotne poistený, zatiaľ nebol zaradený ako súčasť pôvodných epSOS use case a lekár by ho potom v reálnej prevádzke mal robiť paralelne s epSOS use case. Na pilotovaní tohto use case sa chcú zúčastniť hlavne niektoré zdravotné poisťovne spomínaných štátov.