Európska komisia a elektronické zdravotníctvo

Európska komisia vydala v r. 2012 dokument COM(2012) 736 final „eHealth Action Plan 2012-2020 – Innovative healthcare for the 21st century (Akčný plán elektronického zdravotníctva na roky 2012-2020 – inovačná zdravotná starostlivosť pre 21. storočie)“.
 
Linky na dokument:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-959_en.htm – najčastejšie otázky k akčnému plánu
 
Citácie z dokumentu
 
Dokument definuje význam elektronického zdravotníctva a jeho možné prínosy:
  • „Elektronické zdravotníctvo a zabezpečovanie telesnej a duševnej pohody sú oblasti s veľkým potenciálom rastu, ako aj možnosťami pre inováciu, predovšetkým ak sa podarí zrealizovať efektívnu výmenu údajov týkajúcich sa zdravia.“
  • „Elektronické zdravotníctvo – ak sa uplatňuje účinným spôsobom – umožňuje viac individuálne prispôsobenú zdravotnú starostlivosť „zameranú na občana“, ktorá je nielen presnejšie zacielená, účinná a efektívna, ale ktorá aj pomáha redukovať chyby a dĺžku hospitalizácie. Umožňuje spoločensko-hospodárske začlenenie a rovnaké zaobchádzanie, zvyšuje kvalitu života a posilňuje postavenie pacientov prostredníctvom väčšej transparentnosti, prístupu k službám a informáciám i využívania sociálnych médií na zdravotnícke účely.“

Závery a rozhodnutia v oblasti interoperability systémov elektronického zdravotníctva:
  • „Komisia do roku 2015 na základe výsledkov štúdií, pilotných a výskumných projektov so súhlasom siete elektronického zdravotníctva (pozn. NCZI: sieť elektronického zdravotníctva = eHealth Network ako vysokoúrovňový európsky koordinačný orgán pre problematiku eHealth) navrhne rámec interoperability elektronického zdravotníctva.“
  • Osobitným cieľom siete elektronického zdravotníctva je zostaviť usmernenia týkajúce sa zoznamu údajov, ktoré je potrebné zahrnúť do zdravotných záznamov pacientov a ktoré si môžu zdravotnícki pracovníci vymieňať s cieľom zabezpečiť kontinuitu starostlivosti a bezpečnosti pacientov v cezhraničnej situácii.“

V oblasti ochrany osobných údajov dokument zdôrazňuje:
  • Je mimoriadne dôležité vytvoriť záruky, aby občania mohli s dôverou využívať aplikácie slúžiace na účely zdravia a zabezpečenia telesnej a duševnej pohody. Následne sa musia „konsolidovať údaje, ktoré vygenerovali používatelia, s oficiálnymi medicínskymi údajmi s cieľom umožniť lepšie integrovanú a individuálne prispôsobenú zdravotnú starostlivosť, ktorá bude mať pre pacientov väčší osoh,“.
  • „Účinná ochrana údajov je nevyhnutná, ak občania majú dôverovať elektronickému zdravotníctvu.“
  • „IKT iniciatívy pre elektronické zdravotníctvo a zabezpečovanie telesnej a duševnej pohody by mali do plánovania zahrnúť zásadu „ochrany súkromia už v štádiu návrhu príslušných technológií“ (privacy by design) a štandardnú ochranu súkromia (privacy by default) a využívať technológie na zvyšovanie súkromia, ako sa stanovuje v nariadení o ochrane údajov.“
  • „Komisia zareaguje na odporúčania pracovnej skupiny pre elektronické zdravotníctvo a po prijatí navrhovaného nariadenia o ochrane údajov využije mechanizmy stanovené v predmetnom nariadení, aby poskytla usmernenie pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ o ochrane údajov vzhľadom na zdravotnícke služby.“

Celkové zhrnutie pohľadu EÚ na elektronické zdravotníctvo:
„Systémy zdravotníctva v EÚ sú poznačené tvrdými rozpočtovými obmedzeniami, pričom zároveň musia čeliť výzvam ako je starnutie populácie, rastúce očakávania občanov, ako aj mobilita pacientov a zdravotníckych pracovníkov. Podpora ducha inovácie v elektronickom zdravotníctve v Európe je cestou vpred k zaisteniu lepšieho zdravia a lepšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti pre občanov EÚ, väčšej transparentnosti a zlepšeniu postavenia pacienta, lepšie kvalifikovaným pracovníkom, efektívnejším a udržateľným systémom zdravotníctva a starostlivosti, lepším a flexibilnejším verejným správam, novým príležitostiam pre podnikanie a konkurencieschopnejšiemu európskemu hospodárstvu, ktoré bude môcť profitovať z medzinárodného obchodu v oblasti elektronického zdravotníctva.“

Ďalšie dôležité linky na materiály a stránky Európskej komisie