Program implementácie elektronického zdravotníctva

Poslaním zdravotníctva je významne prispievať k zvyšovaniu kvality života občanov prostredníctvom znižovania úmrtnosti, chorobnosti, trvalých a dočasných následkov chorôb a úrazov; poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pôsobením verejného zdravotníctva, podporou individuálnej a komunitnej starostlivosti o zdravie.
 
Poslaním elektronického zdravotníctva je podpora poslania zdravotníctva prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Víziou elektronického zdravotníctva je poskytnúť správne informácie v správny čas na správnom mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov.
 
Pozícia Slovenskej republiky v rámci EÚ z hľadiska úspešnej implementácie elektronického zdravotníctva nie je dobrá – sme v spodnej časti rebríčka. Zaostávanie Slovenskej republiky za vyspelými krajinami v rámci elektronického zdravotníctva aktivít sa odhaduje na 7 - 10 rokov. Toto zaostávanie sa Slovensko snaží výrazne znížiť národným Programom implementácie elektronického zdravotníctva. Na Ministerstve zdravotníctva SR sa v roku 2008 začala jeho príprava, na počiatku ktorej bol vládou schválený materiál Strategické ciele elektronického zdravotníctva.
 
Program implementácie elektronického zdravotníctva je stratégiou elektronizácie služieb v slovenskom zdravotníctve a realizuje sa viacerými projektmi. Doteraz boli realizované:
 
Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva (ESZ, známy aj ako eSO1) financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ formou Operačného programu Informatizácia spoločnosti – OPIS.
 
Cieľom projektu bolo:

  • vytvoriť Národný portál zdravia a jeho naplnenie základným informačným obsahom,
  • vytvoriť a spustiť do skúšobnej prevádzky aplikácie: Elektronická zdravotná knižka občana, ePreskripcia / eMedikácia, eAlokácie a vytvorenie Certifikačnej autority pre ePZP karty,
  • vytvoriť predpoklady pre integráciu informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS) s národným riešením, overenie integrácie s IS dodávateľov pre PZS v skúšobnej prevádzke.

Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb (ESZ-RFaRS) financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ formou Operačného programu Informatizácia spoločnosti – OPIS.
 
Základnými cieľmi národného projektu boli:

  • konsolidácia údajov liekovej a znalostnej databázy,
  • umožnenie správy a aktualizácie údajov liekovej a znalostnej databázy,
  • rozšírenie bezpečnostných mechanizmov pre ochranu osobných údajov osobitnej kategórie rozšírenej funkcionality a rozsahu elektronických služieb zdravotníctva,
  • nové funkcionality elektronických služieb zdravotníctva.