Zdravotnícky pracovník (ZPr)/Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS)

Zavedenie domény evyšetrenie predstavuje z pohľadu realizácie vyšetrenia pre lekára, minimálnu zmenu. Lekár vytvára záznam z vyšetrenia vo svojom informačnom systéme ako doteraz. Vyhľadá pacienta a vytvoríte záznam z vyšetrenia. Toto vyšetrenie sa automaticky podpíše elektronickým preukazom zdravotníckeho pracovníka (ePZP), ktorý má vložený v čítačke a uloží sa do Národného zdravotníckeho informačného systému.
Ak je vytvorený elektronický záznam, po dohode s pacientom lekár záznam z vyšetrenia nemusí vytlačiť. (Na začiatku odporúčame všetky záznamy tlačiť, výnimku tvoria:
  • záznamy potrebné pre potreby lekára, ktoré archivuje pre kontrolu ZP,
  • záznamy, ktoré sú vystavené len pre účely kontroly a nepoužívajú sa pre ďalšie vyšetrenie pacienta.

Výmenný lístok je vytvorený priamo v informačnom systéme lekára. Lekár vypĺňa základné informácie ako jeho súčasť:
  • odborné zameranie, kam je pacient odosielaný,
  • odborný útvar, kam je pacient odosielaný,
  • urgentnosť výmenného lístka,
  • ak je potrebné, uvedie sa informácia pre pacienta,
  • požadované vyšetrenie, ktoré je potrebné uskutočniť.

Uložením výmenného lístka sa vygeneruje číselný kód pre pacienta, ktorý odovzdáte pacientovi.
Po dohode s pacientom, nie je potrebné výmenný lístok tlačiť, ale pacient musí mať k dispozícii vytvorený kód, ktorý následne odovzdá lekárovi pri odbornom vyšetrenia na základe, ktorého ho lekár odoslal.
Vzhľadom na postupné pripájanie Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do Systému ezdravie odporúčame výmenný lístok vždy tlačiť.
Na základe poskytnutého kódu Výmenného lístka vie aj zdravotná sestra načítať Výmenný lístok. Ak pacient stratí výmenný lístok vytvorený lekárom, sestra má možnosť opätovne vytlačiť výmenný lístok vytvorený lekárom zo vlastného interného systému.
 
Podstatnou zmenou oproti súčasnemu nastaveniu je prístup k záznamom pacienta.
Ak ste lekár špecialista oproti súčasnému požiadaniu o výpis zo zdravotnej dokumentácie Vám bude v Systéme ezdravie umožnený prístup k záznamom pacienta vytvorených inými lekármi prostredníctvom pacientovho občianskeho preukazu s elektronickým čipomm tzv. eID.
 
Pacient vloží eID do čítačky a na obrazovke čítačky mu je zobrazená otázka o poskytnutí súhlasu k prístupom k záznamov v EZK. V prípade, že pacient:
  • stlačí ÁNO, záznamy sú lekárovi zobrazené,
  • stlačí NIE, táto informácia je v národnom zdravotníckom informačnom systéme zaznamenaná a lekárovi prístup k záznamom nie je umožnený,
  • v prípade, že pacient má nastavenú vyššiu bezpečnosť, pristupuje k záznamom až po zadaní Bezpečnostného sobného kódu (vydaného k eID).
Ak pacient nemá eID, k návšteve špecialistu bude musieť priniesť svoju papierovú dokumentáciu rovnako ako doteraz.
Ak ste lekár, ktorý má s pacientom uzatvorenú zmluvu o zdravotnej starostlivosti (všeobecný kapitovaný lekár), pristupujete k týmto záznamom bez potreby získania súhlasu. Výnimka je definovaná ibe pre záznamy vytvorené v odbore psychiatria, k tým je prístup rovnako ako špecialista prostredníctvom súhlasu pacienta.
 
Primárnou zmenou podľa platnej legislatívy je odstránenie povinnosti vytvárať Pacientsky sumár všeobecným lekárom do 1.6.2018.
Povinnosť vytvárať Pacientsky sumár je v zmysle platnej legislatívy od 1.1.2019, kde v priebehu roka 2018 bude implemetovaná nová funkcionalita, ktorá zabezpečí napĺňanie Pacientskeho sumáru automaticky pri zápise záznamu z vyšetrenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 
Pre implementáciu domény evyšetrenie kontaktujte PZS svojho dodávateľa IS PZS a požiada ho o inštaláciu aktualizovaného informačného systému PZS.
Pozn. Aktualizovaný informačný systém znamená, že informačný systém PZS spĺňa všetky požiadavky na pripojenie k NZIS.

Dátum poslednej aktualizácie: 4.12.2017