Čo je potrebné spraviť pre pripojenie do ezdravie?

 1. Požiadať o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)

  • Žiadosť o ePZP musí byť podaná najneskôr do 31. 10. 2017 registrovaným zdravotníckym pracovníkom, ktorý má aktuálne údaje v registri príslušnej komory.
  • Po spracovaní žiadosti dostane zdravotnícky pracovník ePZP a čítačku, v samostatnej zásielke dostane PIN k ePZP.

 2. Skontrolovať povolenia na výkon činnosti, kódy ÚDZS a pracovno-právne vzťahy

  • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS) skontroluje existenciu platného povolenia/ rozhodnutia vystaveného VÚC/ MZ SR a platného kódu PZS, ktorý mu vydal ÚDZS.
  • PZS nahlási/doplní všetky pracovno-právne vzťahy (priradenie zdravotníckeho pracovníka ku kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) do štatistík NCZI.

 3. Zabezpečiť inštaláciu aktualizovaného informačného systému PZS a inštaláciu čítačky ePZP

  • PZS skontaktuje dodávateľa svojho informačného systému s požiadavkou na inštaláciu aktualizovaného informačného systému* (certifikovaný na pripojenie do NZIS).

   * Aktualizovaný informačný systém znamená, že informačný systém PZS spĺňa všetky požiadavky na pripojenie k Národnému zdravotníckemu informačnému systému (NZIS).

  • Postup pre inštaláciu čítačky tu:

 4. Zadať bezpečnostné otázky k ePZP cez Samoobslužný portál

  • Zadanie bezpečnostných otázok k ePZP je potrebné pre prípad zablokovania ePZP.
  • Bezpečnostné otázky slúžia na autentifikáciu PZP, ktorá je potrebná k:
   • odblokovaniu ePZP v prípade, ak 5-krát po sebe nesprávne zadaného PINu.
   • zablokovaniu ePZP v prípade, ak dôjde k jeho strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu.

 5. Po zadaní bezpečnostných otázok môže PZP odblokovanie ePZP riešiť prostredníctvom Samoobslužného portálu, v opačnom prípade je nutné osobne navštíviť pobočku NCZI v Bratislave. Pri strate, odcudzení alebo poškodení ePZP musí PZP bezodkladne kontaktovať Call Centrum NCZI, ePZP zablokuje.

  Pre pripojenie k doméne erecept (elektronický predpis a výdaj lieku) je ešte potrebné:

 6. Aktivovať riešenie zdravotnej poisťovne pre elektronickú preskripciu a dispenzáciu

Dátum poslednej aktualizácie: 4.12.2017