Elektronické preukazy zdravotníckych pracovníkov

Inštalácia čítačky ePZP a práca so Samoobslužným portálom
Vyhľadanie stavu žiadosti o ePZP
Edukačné video pre zdravotníckych pracovníkov, ako podať žiadosť o ePZP (1. časť)
Edukačné video pre zdravotníckych pracovníkov, ako podať žiadosť o ePZP (2. časť)
Ako používať ePZP 1. časť
Ako používať ePZP 2. časť
Žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka
Návod na vyplnenie Žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka

Zdravotnícki pracovníci, ktorí nestihli podať žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) do 31.10.2017, ju môžu podať aj po tomto termíne. Národné centrum zdravotníckych informácií sa bude maximálne snažiť vybaviť aj tieto žiadosti tak, aby preukazy pre zdravotníckych pracovníkov boli vydané a aktivované od januára 2018.
Za nedodržanie termínu (31. 10. 2017) na podanie žiadosti o vydanie ePZP zdravotnícki pracovníci nebudú sankcionovaní.

Čo to je ePZP?

ePZP (elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka) slúži na identifikáciu a autorizáciu prístupu do elektronického zdravotníctva (ezdravie) a k elektronickému podpisovaniu dokumentov, t. j. zabezpečuje šifrovanie informácií, resp. zdravotných záznamov - ePZP je Vaša elektronická pečiatka.
ePZP, ktorý je vystavený na Vaše meno, potrebujete najneskôr od 1.1.2018 na prihlásenie do ezdravia.

Čo budete potrebovať k vybaveniu ePZP

 • Platný doklad totožnosti
 • Registračné číslo zdravotníckeho pracovníka z registra príslušnej stavovskej organizácie, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný
 • Vyplnenú a podpísanú žiadosť o vydanie ePZP
 • Zaručený elektronický podpis (v prípade, ak budete odosielať žiadosť cez portál www.slovensko.sk )

Možnosti podania žiadostí o vydanie ePZP

 1. Osobné podanie žiadosti na pracovisku Národného centra zdravotníckych informácií počas pracovných dní od 09:00 hod. do 16:00 hod.

  » Postup podania žiadosti osobne na pracovisku NCZI (PDF, 89 kB)

 2. Zaslanie poštovej zásielky - v tomto prípade totožnosť a podpis overuje notár alebo matričný úrad

  » Postup zaslania žiadosti poštovou zásielkou (PDF, 107 kB)

 3. Elektronické podanie cez webový portál www.slovensko.sk k prostredníctvom elektronickej schránky. O ePZP žiadate ako fyzická osoba.

  » Postup elektronického podania žiadosti (PDF, 110 kB)

Dôležité upozornenia

Zdravotnícky pracovník je v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinný požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.

Žiadosť podáva registrovaný zdravotnícky pracovník, ktorý má aktuálne údaje v registri príslušnej komory.

V prípade, ak je zdravotnícky pracovník registrovaný vo viacerých komorách, je potrebné požiadať o vydanie ePZP viackrát. To znamená, že zdravotnícky pracovník používa viac ePZP (podľa počtu registrácií v komorách).

Pre akceptáciu Žiadosti o vydanie ePZP musí žiadosť spĺňať nasledovné náležitosti:
 • Identifikačné údaje vyplnené v žiadosti musia byť v súlade s identifikačnými údajmi uvedenými v preukaze totožnosti
 • Žiadosť môže byť podaná iba osobou, pre ktorú sa vydáva ePZP
Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý pracuje v nemocnici a zároveň má súkromnú ambulanciu, odporúčame podať žiadosť individuálne.

Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý má viac ako jednu súkromnú ambulanciu, bude vydaný jeden ePZP a jedna čítačka. Ten istý ePZP používa zdravotnícky pracovník aj v nemocnici, aj vo svojej súkromnej ambulancii.


Poskytovateľ dôveryhodných služieb Národného zdravotníckeho informačného systému (CA NZIS) je neverejným poskytovateľom dôveryhodných služieb interne slúžiacim potrebám identifikácie, autentizácie a autorizácie zdravotníckych pracovníkov v NZIS. Svoje služby poskytuje bezodplatne na základe zverejneného certifikačného poriadku (CP CA NZIS) a podľa zverejnených pravidiel certifikačných činností (CPS CA NZIS) v súlade so zákonom č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum poslednej aktualizácie: 12.3.2018