Elektronická zdravotná knižka

Do elektronickej zdravotnej knižky (EZK) pacient pristupuje prostredníctvom eID/eDoPP cez Národný portál zdravia.
 
Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravotných záznamov pacienta je pre identifikáciu a autentifikáciu potrebný elektronický občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID).
 
Elektronická zdravotná knižka je zdravotná dokumentácia pacienta v elek¬tronickej podobe. EZK vzniká tak, že údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta vedené u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú zhromažďované centrálne v systéme ezdravie.
 
Údaje do EZK sa dostanú automaticky z informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekární, ambulancií, laboratórií, nemocníc...) a z infor¬mačných systémov zdravotných poisťovní. Údaje si môže do vybranej časti EZK zadať aj pacient – tzv. osobné záznamy.
 
Pacient si v EZK môže nastaviť aj úroveň zabezpečenia údajov. To znamená, že sprístupnenie pacientových zdravotných záznamov pre lekára – špecialistu bude podmienené súhlasom pacienta alebo zadaním bezpečnostného osobného kódu (BOK).
 
Lekár zadáva do svojho informačného systému informácie o poskytovanej zdra¬votnej starostlivosti. Na pozadí jeho informačného systému komunikuje so sys¬témom ezdravie a zasiela informácie bezpečným spôsobom do EZK (po elek¬tronickom podpise, zašifrovaní a oddelení klinických a identifikačných údajov pacienta). EZK obsahuje najdôležitejšie informácie o pacientovi:

 • identifikačné údaje pacienta,
 • elektronické zdravotné záznamy,
 • údaje z účtu poistenca,
 • vlastné záznamy pacienta,
 • záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo o po¬skytnutie údajov.

Elektronické zdravotné záznamy sú všetky záznamy z vyšetrenia, ktoré lekár za¬píše do systému ezdravie a automaticky sa zapíšu aj do EZK. Sú to tieto:

 • záznam o preventívnej prehliadke,
 • záznam o výsledku vyšetrenia,
 • záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o odporúčaní všeobecného lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť,
 • záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravot¬nej starostlivosti,
 • záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o prepustení pacienta z ústavnej zdravotnej starostlivosti (prepúšťacia správa),
 • záznam o predpísaní a výdaji lieku a zdravotnej pomôcky,
 • medikačný záznam ako súčasť prepúšťacej správy a záznamu z vyšetrenia.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 4.12.2017