Overenie zhody IS PZS a IS ZP

Overenie zhody je činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje, či informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (IS PZS) a informačný systém zdravotnej poisťovne (IS ZP) spĺňa všetky požiadavky na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému systému (NZIS). Overenie zhody určuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 

D
ôležité upozornenie pre tvorcov IS PZS/ZP:
Procesu overenia zhody predchádza proces integrácie služieb eHealth do IS PZS/ZP. Viac TU.

Termíny overenia zhody na erecept a evyšetrenie v3:
30.11. – 01.12.2017
             07.12.2017 voľný termín len na eVyšetrenie v3
             08.12.2017 voľný termín len na eRecept
14.12. – 15.12.2017 termín obsadený
18.12. – 19.12.2017 termín obsadený
18.01. – 19.01.2018
25.01. – 26.01.2018
01.02. – 02.02.2018
08.02. – 09.02.2018
22.02. – 23.02.2018
01.03. – 02.03.2018
08.03. - 09.03.2018
22.03. - 23.03.2018
29.03.2018
05.04. - 06.04.2018
12.04. - 13.04.2018
03.05. - 04.05.2018
10.05. - 11.05.2018
24.05. - 25.05.2018
31.05. - 01.06.2018
07.06. - 08.06.2018
15.06.2018
21.06. - 22.06.2018
28.06. - 29.06.2018
12.07. – 13.07.2018
19.07. – 20.07.2018
26.07. – 27.07.2018
02.08. – 03.08.2018
09.08. – 10.08.2018
16.08. – 17.08.2018
23.08. – 24.08.2018
30.08. – 31.08.2018

Maximálny počet výrobcov IS PZS na overení zhody v jednom dni v uvedených termínoch:
  • 3 IS PZS v dopoludňajších hodinách – overenie zhody na erecept
  • 3 IS PZS v popoludňajších hodinách – overenie zhody na evyšetrenie

Záujem o termíny overenia zhody komunikujte s integračnými manažérmi, ktorí vám potvrdia dostupnosť vami vybraného termínu overenia zhody:
Marek Ternény
Martin Ryška

Prijatie žiadosti

Po tom čo výrobca IS PZS/ZP implementoval do svojho IS všetky funkcie pre pripojenie s NZIS a integroval konkrétne služby eHealth (pozri Informácie pre výrobcov IS PZS), podáva poštou žiadosť o overenie zhody na predpísanom tlačive.
 

Proces overenia zhody a ďalšie nadväzujúce procesy sú popísané v dokumente:


Pre úspešné overenie zhody je potrebné do IS PZS/ZP zapracovať všetky pravidlá, ktoré sú uvedené v dokumente:

Overenie zhody

Proces overenia zhody sa vykoná v stanovenom termíne v sídle NCZI. Overenie zhody sa vykoná na počítači zástupcu výrobcu IS PZS/ZP s nainštalovaným IS, cez ktorý sa realizuje testovanie. Na základe testovacích scenárov sa overí funkčnosť komunikácie a volania služieb podľa typu IS medzi IS PZS/ZP a NZIS.
Pre proces overenia zhody IS PZS/ZP platí pravidlo, že pokiaľ budú všetky testovacie scenáre úspešné, NCZI vydá a pošle poštou výrobcovi IS PZS/ZP „Osvedčenie o zhode“. Súčasťou osvedčenia bude aj zoznam procesných scenárov, ktoré výrobca IS PZS/ZP integroval v IS pred overením zhody.
NCZI žiadosť výrobcu IS PZS/ZP zamietne a zašle výrobcovi IS PZS/ZP „Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti“ ak výrobca nesplní všetky hore uvedené podmienky. Po odstránení nedostatkov výrobca IS PZS/ZP pošle novú žiadosť pre opätovné overenie zhody.

Zoznamy IS PZS/ZPDátum poslednej aktualizácie: 10.7.2018