Zdravotnícky pracovník (ZPr)/Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS)

Od 1. 1. 2018 je elektronické predpisovanie liekov a zdravotných pomôcok povinné. Dnes je papierový recept označený pečiatkou a podpisom ZPr. Zavedením elektronického zdravotníctva sa pečiatka a podpis nahrádza elektronickým preukazom ePZP. Elektronické záznamy vo svojom informačnom systéme podpisujete prostredníctvom tohto preukazu. Takto podpísaný záznam je riadnym ekvivalentom papierového. Tlač elektronického preukazu je potrebná len v prípade, ak pacient o to požiada.
 
Nevyhnutné technické úpravy sa udejú na pozadí medzi informačnými systémami zdravotných poisťovní a systémom ezdravie Vďaka tomu PZS nepocítia pri elektronickom predpise alebo výdaji žiadnu zmenu, naďalej budú predpisovať a vydávať lieky a pomôcky zo svojho softvéru ako doteraz, a zároveň budete zapojení aj do systému ezdravie.
Jedinou zmenou bude používanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka ePZP – ako náhrada pečiatky a podpisu (legislatívna povinnosť od 1. januára 2018) a možnosť vyznačiť zákaz výdaja náhradného lieku priamo do elektronického preskripčného záznamu.
 
Každý elektronický recept, teda erecept, na ktorom je predpísaný 1 liek, má svoj identifikátor. Ak by bol vytlačený, pacient, lekár aj lekárnik ho uvidia vo forme čiarového kódu, ktorý je možné načítať bežnou čítačkou na čiarové kódy a všetky informácie na recepte získať v štruktúrovanej a hlavne elektronickej podobe.
 
Spôsob výberu liekov či pomôcok bez papierov nie je zložitý. Pacient v lekárni alebo výdajni predloží svoj identifkačný preukaz (napr. preukaz poistenca, či občiansky preukaz). Po overení totožnosti zadá PZS do svojho systému rodné čislo pacienta a systému zobrazí všetky nevydané lieky. Tie pacientovi vydá a jeho (lekárenský) informačný systém pošle informáciu o výdaji do Národného zdravotníckeho informačného systému.
 
Pozn. Do 1.1.2022 platí prechodné obdobie a prítomnoť pacienta v lekárni kontrolujete prostredníctvom identifikačného preukazu (preukazu poistenca alebo občianskym preukazom). Po úplnom zavedení elektronických občianskych preukazov, budete vedieť pacientovu prítomnosť v lekárni potvrdiť použitím eID a bezpečnostného ochranného kódu.
 
Ak pacient príde do lekárne alebo výdajne s predpisom s čiarovým kódom, PZS načíta kód a informačný systém zobrazí iba liek či pomôcku, ktoré sa na danom predpise nachádzajú. Liek či pomôcky vydá a jeho informačný (lekárenský) systém pošle informáciu o výdaji do Národného zdravotníckeho informačného systému.
Ak pacient príde do lekárne s predpisom na papieri, PZS mátpovinnosť údaje prepísať (tak ako doteraz) a vytvoriť z nich elektronický zázmam o výdaji lieku či pomôcky.
 
To, kedy a komu lekár recept predpíše, sa nemení. Nemení sa ani spôsob, ako recept vystaví vo svojom informačnom systéme. Od 1. 1. 2018 PZS používajú certifikované informačné systémy, ktoré dokážu bezpečne a riadne komunikovať s Národným zdravotníckym informačným systémom a jeho technologickými komponentami.
Certifikácia prebieha podľa určených pravidiel a procesov, kde Národné centrum zdravotníckej informatiky (NCZI) preverí pripravenosť pripojenia systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti k Národnému zdravotníckemu informačnému systému. Proces certifikácie je plne v réžii dodávateľa informačného systému PZS.
 
Pre implementáciu domény erecept je teda potrebné, aby PZS kontaktoval svojho dodávateľa IS PZS a požiadal ho o inštaláciu aktualizovaného informačného systému PZS.
PZS zároveň kontaktuje zdravotnú poisťovňu a požiada o aktiváciu konkrétneho riešenia príslušnej ZP (Bezpečené lieky online Dôvera ZP, eRecept VšZP, erecept UNION ZP).
 
Aký význam má erecept?
  • prispeje k lepšiemu zdieľaniu zdravotných záznamov medzi oprávnenými lekármi
  • umožní oprávnenému lekárovi vidieť aktuálne lieky pacienta
  • umožní oprávnenému lekárovi vidieť históriu liečby
  • výrazne obmedzí a časom úplne odstráni nutnosť tlačiť recepty či poukazy
  • dovolí v rámci zdieľaniu informácií o predpisoch a histórie pacienta overiť už pri predpise liekové interakcie
  • systém môže na základe dát dostupných v reálnom čase upozorniť lekára na duplicity, ktoré mohli vznikať ak lekári o predpisoch vzájomne nevedia
  • zvýši bezpečnosť pacienta pri liečbe liekmi
 
Dátum poslednej aktualizácie: 4.12.2017