Autentifikácia - ePZP

Prečo nie je možné podať žiadosť o ePZP cez IOMO pracovisko Slovenskej pošty?

NCZI k 9. 4. 2018 dočasne pozastavila prijímanie žiadostí cez IOMO pracoviská Slovenskej pošty.

Čo je ePZP a na čo slúži?

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) vám slúži na identifikáciu a autorizáciu prístupu do elektronického zdravotníctva (ezdravie) a k elektronickému podpisovaniu dokumentov, t. j. zabezpečuje šifrovanie informácií, resp. zdravotných záznamov – ePZP je vaša elektronická pečiatka.

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, ktorý je vystavený na vaše meno, potrebujete najneskôr od 1.1.2018 na prihlásenie do ezdravie a elektronické podpisovanie dokumentov ako sú napr. recepty alebo správy.

Čo potrebujem na vybavenie ePZP?

Pre podanie žiadosti vám stačí:

 • platný doklad totožnosti
 • aktuálne údaje v registri príslušnej komory
 • registračné číslo zdravotníckeho pracovníka, pridelené pri registrácii do príslušnej komory
 • alebo zaručený elektronický podpis – ZEP (ak budete žiadosť podávať elektronicky prostredníctvom www.slovensko.sk)

Kde vybavím ePZP?

 • osobne na pracovisku NCZI v Bratislave
 • osobne na integrovanom obslužnom mieste občana- IOMO pracovisku Slovenskej pošty
 • elektronickým podaním cez ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk) prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu
 • poštou, prostredníctvom notára

Kto má povinnosť požiadať o ePZP?

O ePZP musí požiadať každý zdravotnícky pracovník najneskôr do 31.10.2017.

Zdravotnícky pracovník je v zmysel zákona definovaný ako fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie.
 • lekár
 • zubný lekár
 • farmaceut
 • sestra
 • pôrodná asistentka
 • fyzioterapeut
 • verejný zdravotník
 • zdravotnícky laborant
 • asistent výživy
 • dentálna hygienička
 • rádiologický technik
 • zdravotnícky záchranár
 • zubný technik
 • technik pre zdravotnícke pomôcky
 • optometrista
 • farmaceutický laborant
 • masér
 • očný optik
 • ortopedický technik
 • zdravotnícky asistent
 • zubný asistent
 • sanitár
Zdravotnícky pracovník je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení a splnila podmienku podľa § 33 ods. 3 (ďalej len „iný zdravotnícky pracovník“).

Zdravotníckym pracovníkom je aj profesionálny vojak, ktorý vykonáva príslušné zdravotnícke povolanie podľa odsekov 1 a 2 v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom zdravotníctve a spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.23a).

Zapisujú anesteziológovia do ezdravie? Musia mať na všetkých pracoviskách vytvorený pracovnoprávny vzťah (PPV)?

Anesteziológovia nemusia mať na pracoviskách, kde podávajú anestézy, vytvorený PPV, pretože oni na týchto pracoviskách nebudú robiť zápisy do elektronického zdravotníctva. Zápis robí len ošetrujúci lekár a informácie od anesteziológa budú v prípade potreby zahrnuté do správy ošetrujúceho lekára ako jedna časť.

Je potrebné zadať do PPV aj „kód 99“?

Kód 99 sa netýka elektronického zdravotníctva, a preto ho ZPr ako PPV nepriraďuje.

Musím zadať heslo zvlášť pre prihlásenie do NZIS a zvlášť pre ezdravie?

Je to individuálne, závisí od nastavení v informačnom systéme, ktorý používate. Spôsoby prihlásenia používateľa do informačného systému sú v kompetencii dodávateľa a používateľa systému IS PZS/IS ZP.

Budú vydávané preukazy aj pre psychológov?

Áno, ak je ZPr alebo je zapísaný v lekárskej komore.

Budem aj ja ako zdravotná sestra zapojená do ezdravie?

Zdravotné sestry, ako ostatní ZP, musia v zmysle legislatívy do 31. 10. 2017 požiadať o ePZP. Platnosť prístupu sestry alebo pôrodnej asistentky je v súlade s platným znením k zákona od 1. 1. 2018.

Čo ak si rozšírim atestáciu?

Rozšírením atestácie získavate iba nový kód ZPr, z pohľadu ePZP nie sú potrebné žiadne aktivity. Preukaz ePZP je pridelený na povolanie zdravotníckeho pracovníka a keď lekár pracuje na rôznych oddeleniach alebo pre iných PZS, používate ako fyzická osoba vždy ten istý ePZP. Nastavenie prístupov je na správcovi príslušného IS PZS, ktorý pri výkone svojej práce lekár používa a do ktorého sa hlási.

Ak má zdravotnícky pracovník dve povolania, napr. lekár aj farmaceut, disponuje aj dvomi ePZP kartami, jednou sa prihlasuje v ambulancii/nemocnici, druhou v lekárni.

Musím ako zdravotnícky pracovník požiadať o ďalší ePZP, ak pracujem aj vo vlastnej ambulancií?

Nie. Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka je profesijný preukaz, preto ak ako zdravotnícky pracovník máte jedno povolanie, pracujete len s jedným preukazom.

Ak ako zdravotnícky pracovník máte dve povolania, napr. lekár aj farmaceut, disponujete aj dvomi ePZP, jedným sa prihlasuje v lekárni, druhým v ambulancii/nemocnici.

Budú mať elektronický občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) aj nesvojprávne osoby?

Elektronický občiansky preukaz s elektronickým (eID) má možnosť mať každý občan, ktorý dovŕšil vek pätnásty rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak. Občiansky preukaz/eID občana, ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, pozbaveného spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorý má uložený trest zákazu pobytu, musí obsahovať v časti osobitné záznamy aj túto skutočnosť.
Uvedené eID je možné používať na overenie identity pacienta, len ZPr má možnosť oboznámiť sa v osobitných záznamoch EZK so skutočnosťou, že za pacienta rozhoduje iná osoba.

Bude ePZP karta postačujúca na vystavenie riadneho podpisu napríklad pri vydávaní ereceptu (tak aby nebolo potrebné podpisovať a pečiatkovať recept)?

Používanie ePZP karty nahrádza riadne podpisovanie a pečiatkovanie dokumentov.

Ako treba postupovať pri zmene titulu ZPr ak sa, napríklad, k Mgr. Pridá titul PharmDr.? V lekárskej komore je nahlásený nový titul, ale v občianskom preukaze nie. Je potrebné meniť občiansky preukaz?

Titul nie je rozhodujúci, nakoľko sa ani na ePZP neuvádza. Na ePZP sa uvádza iba povolanie, napr. lekár, farmaceut.

Budú sa údaje o pacientoch na priamu platbu tiež odosielať do ezdravie?

Áno budú. Pacient sa identifikuje rodným číslom (RČ) a to sa spáruje v ezdravie s jeho menom.

Ako je potrebné postupovať pri žiadosti o ePZP pre ZPr registrovaných v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov? (Fyzik, laboratórny diagnostik, liečebný pedagóg, logopéd...)

O ePZP musí požiadať každý zdravotnícky pracovník. Na to aby sa stal ZPr musí byť registrovaný v komore (napr. logopédi sa registrujú v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov). Druhá podmienka je, že ZPr musí vykonávať zdravotnícke povolanie u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS). Ak nespĺňa tieto podmienky a ZPr nie je, požiadať o ePZP nemusí.

Aký je postup pri podávania žiadosti o ePZP cez portál na stránke www.slovensko.sk?

Elektronické podanie žiadosti o ePZP cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) má viackrokový postup a vyžaduje si určitú úroveň zručnosti s prácou s PC. Ide o formu elektronickej komunikácie so štátom/NCZI, kedy musíte disponovať elektronickým občianskym preukazom (eID) a zaručeným elektronickým podpisom.

Podanie žiadosti cez portál ÚPVS prebieha s využitím služby všeobecnej agendy nasledovne:

 • ZPr vyplní formulár, ktorý si stiahne na stránke NCZI
 • ZPr si v časti všeobecná agenda vyhľadá poskytovateľa Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI),
 • ZPr priloží vyplnenú žiadosť a podpíše ju zaručeným elektronickým podpisom. Detailný postup je uvedený na webe NCZI na linku http://www.ezdravotnictvo.sk/Documents/CA_NCZI/navod_ziadost_ePZP_UPVS.pdf.
Ak nedisponujete eID a zaručeným elektronickým podpisom, máte možnosť podať žiadosť o vydanie ePZP osobne a to buď na viac ako 600 pobočkách Slovenskej pošty alebo osobne na pracovisku NCZI v Bratislave. Zároveň máte možnosť vyplnenú žiadosť zaslať poštou na adresu NCZI (po overení vášho podpisu notárskym alebo matričným úradom).

Prečo nemôžu lekári použiť pre prístup do Informačného systému zdravotníckych informácií (ISZI) svoj občiansky preukaz, tak ako to budú môcť robiť pacienti?

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka alebo aj ePZP používa zdravotnícky pracovník na svoju identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme.

Súčasťou elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka je aj elektronický čip, ktorý obsahuje súkromné kľúče podľa osobitného predpisu a certifikáty určené na:

 • elektronický podpis zdravotníckych pracovníkov
 • šifrovanie a dešifrovanie údajov
 • identifikáciu a autentifikáciu zdravotníckych pracovníkov
Občiansky preukaz neobsahuje súkromné kľúče a certifikáty na šifrovanie a dešifrovanie údajov, tzn. že nie je ho možné použiť na identifikáciu a autentifikáciu zdravotníckeho pracovníka do Národného zdravotníckeho informačného systému.

 

Od akého dátumu musím ako lekár autentifikovať občana cez eID?

Prechodné obdobie, kedy je možné autentifikovať občana aj bez eID končí k 31.12.2021. Od 1.1.2022 má lekár povinnosť autentifikovať občana len cez eID.

Aké údaje sú uchovávané na čipe eID (elektronického občianskeho preukazu s elektronickým čipom)?

Na čipe elektronického OP nie sú uchovávané žiadne dáta, eID slúži len na overenie identity osoby a naviazanie komunikácie medzi systémami na základe identifikačných údajov osoby, ktoré sú v danej komunikácii potrebné.

Budú do elektronického zdravotníctva zapojení aj rádiológovia?

Rádiológovia, ako ostatní ZPr, musia v zmysle legislatívy požiadať o ePZP do 31.10.2017.

Karty ePZP im budú vydané, ale do elektronického zdravotníctva zápisy nerobia. Ich správy sú len informácia pre ošetrujúceho lekára, ktorý zápis do elektronického zdravotníctva vykoná.

Podal som si žiadosť o ePZP a do dnešného dňa nemám kartu a ani žiadne vyrozumenie zo strany NCZI. NCZI uvádza, že do 30 dní dostanem preukaz a čítačku a už prešlo viac ako 30 dní a nič.

Uvedené riešte priamo cez NCZI, kontaktujte Call Centrum NCZI na tel. č. 02/32 35 30 30 počas pracovných dní od 7.00 h do 19.00 h. NCZI preverí, či bola žiadosť o ePZP korektne podaná. Kontrolu správnosti podania žiadosti vykoná v ISZI pracovník Call Centra NCZI. Ak sa tak stalo, na strane NCZI sú po prijatí a kontrole úplnosti žiadostí potrebné viaceré kroky, kým môže dôjsť k samotnému doručeniu karty.

Realizuje sa kontrola údajov (registračné číslo, povolanie a pod.) voči údajom v príslušnej komore. Tento proces je v niektorých prípadoch časovo náročný z dôvodu možného nesúladu údajov, tzn. údaje v žiadosti nie sú totožné s údajmi v komore. Potom nasleduje personalizácia ePZP, t. j. vydanie certifikátov na preukaz a jeho potlač. Až po tom, ako je preukaz personalizovaný, nastáva proces distribúcie žiadateľovi. NCZI všetky žiadosti vybavuje v čo najkratšom možnom čase, napriek tomu sa môže stať, že celý proces od podania žiadosti po doručenie ePZP môže trvať dlhšie.

Som lekár na dôchodku a predpisujem si lieky. Musím si žiadať o ePZP? Ako budem potom môcť vystavovať recepty?

Ak na základe dohody so zdravotnou poisťovňou máte možnosť predpisovať lieky a zdravotné pomôcky pre vlastnú potrebu, pod tzv. kódom 99, recepty budete predpisovať naďalej v papierovej forme.

A máte so zdravotnou poisťovňou aj zmluvný vzťah ako PZS, je nevyhnutné zapojenie do NZIS. Ak ste fyzická osoba bez výkonu povolania v rámci PZS, pripojenie do NZIS nie je potrebné.

Čo v prípade, ak dôjde k zmene mojich údajov na ePZP? Napr. po sobáši.

Ak dôjde zmene mena a priezviska a zdravotníckeho povolania ste povinný podať si novú žiadosť o ePZP.

Ako mám postupovať v prípade, ak mi skončila platnosť ePZP?

V zmysle zákona máte povinnosť podať novú žiadosť. Proces výmeny ePZP po skončení platnosti bude ešte aktualizovaný.

Ako mám postupovať v prípade, ak došlo k zmene údajov uvedených na ePZP?

Je potrebné oznámiť zmenu údajov príslušnej stavovskej organizácií (komore) a podať novú žiadosť o vydanie ePZP (opakované vydanie z dôvodu zmeny údajov).

NCZI do 15 dní zabezpečí vydanie nového ePZP. K zrušeniu platnosti neaktuálnej ePZP dôjde automaticky po aktivácii novej/následnej ePZP, z dôvodu zabezpečenia kontinuity činnosti.

Ako mám postupovať ak došlo k strate/odcudzeniu/poškodeniu ePZP?

Zdravotnícky pracovník musí bezodkladne nahlásiť stratu/odcudzenie/poškodenie ePZP kontaktovaním Call Centra NCZI alebo osobne v sídle NCZI v Bratislave.

Po identifikácií a autentifikácií poverený zamestnanec NCZI zabezpečí zrušenie ePZP a certifikátov.

ZPr si musí podať novú žiadosť (opakované vydanie z dôvodu straty, opakované vydanie z dôvodu odcudzenia, opakované vydanie z dôvodu zničenia).

NCZI zabezpečí vydanie nového ePZP.

Čo je samoobslužný aktivačný portál?

Samoobslužný aktivačný portál slúži na zadanie, prípadne zmenu bezpečnostných otázok k odblokovaniu vášho ePZP alebo na zmenu aktivačného kódu, teda PINu. Samoobslužný aktivačný portál neslúži pre prácu v systéme elektronického zdravotníctva.

Prečo si musím zadať bezpečnostné otázky?

Ak si nezadáte bezpečnostné otázky a zablokujete si ePZP, budete nútený prísť osobne na pracovisko NCZI v Bratislave na odblokovanie.

Aké sú moje povinnosti pri používaní ePZP?

 • Chrániť ePZP pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím.
 • Oznámiť bezodkladne stratu, odcudzenie alebo zničenie ePZP NCZI.
 • Uviesť v žiadosti o vydanie ePZP pravdivé a úplné údaje a ich správnosť potvrdiť svojím podpisom.
 • Od 1. 1. 2018 používať ePZP a technické zariadenia slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme zdravotnej poisťovne.

Čo v prípade, ak zdravotnícky pracovník nevie PIN k ePZP?

Ak zdravotnícky pracovník nevie použiť ePZP lebo nevie PIN:

1) zdravotnícky pracovník zabudne PIN a aj bezpečnostné otázky alebo si bezpečnostné otázky ani nezadal či nikdy nepoužil PIN, lebo ho stratil ešte pred použitím, ZPr kontaktuje Call centrum NCZI.

NCZI vygeneruje zdravotníckemu pracovníkovi nový PIN, ktorý zašle na adresu uvedenú v žiadosti o ePZP. PIN bude doručený ako doporučená zásielka (žltý lístok), ktorú treba prevziať osobne na pošte.

2) zdravotnícky pracovník zadá 5-krát zlý PIN, ePZP sa zablokuje:

a) ak zdravotnícky pracovník nezadal bezpečnostné otázky, musí prísť osobne na pobočku NCZI v BA alebo vo Zvolene, kde ePZP odblokujú,

b) ak zdravotnícky pracovník zadal bezpečnostné otázky a vie odpovede na ne (nevie iba PIN), odblokovanie ePZP si rieši cez Samoobslužný portál.

Dátum poslednej aktualizácie: 27.4.2018