Pacient

Lekár mi predpísal lieky na opakovaný recept. Ako si ich mám vybrať?

Keďže opakovaný recept existuje iba v elektronickej podobe, pacient sa musí v lekárni identifikovať buď svojim eID alebo bežným občianskym preukazom alebo kartičkou poistenca. Lekárnik postupuje v súlade so zákonom a overí, či sú pre daného pacienta k dispozícii nevydané a platné recepty, ktoré je možné vydať.
Lieky predpísané na opakovaný recept sa v zoznam nevydaných liekov objavia automaticky v čase, keď je výber možný. Pacient nemusí prísť presne v deň uplynutia periódy, ale vzhľadom na riadne dodržiavanie lekárom stanoveného liečebného režimu, si pacient vyberá lieky pravidelne.

Môžem si predpísané lieky vybrať naraz?

Nie. Pri opakovanom recepte je v danom čase možné vybrať maximálne 1 predpísanú dávku tak, ako ju lekár pri predpise uviedol. Každá dávka liekov bude dostupná až v čase podľa stanovenej preriódy na predpise, ktorú určil predpisujúci lekár.

Môžem si dodatočne vybrať nevyčerpané predpisy?

Nie. Ak uplynula doba platnosti opakovaného receptu, platí pre tento recept presne to isté, ako pre bežný recept. Pacient musí navštíviť svojho lekára a ten vykoná predpis znova ak je to potrebné.

Zabudol som, kedy si mám vybrať lieky na opakovaný recept. Čo mám robiť?

Ak pacient zabudol kedy si má lieky na opakovaný recept vybrať, môže si v lekárni po identifikácii prostredníctvom eID alebo bežného občianskeho preukazu či preukazu poistenca overiť, či sú preňho k dispozícii nevydané lieky na platné predpisy.
Ak existuje opakovaný recept, kde výber vzhľadom na lekárom určenú periódu nie je možný, lekáreň dostane od systému informáciu kedy najskôr je možné príslušný liek vybrať.

Musí dať pacient povolenie lekárovi zapisovať jeho zdravotné záznamy do systému ezdravie? Napr. v rámci informovaného súhlasu?

Nie. Pacient nezadáva súhlas na zápis jeho zdravotných záznamov do systému ezdravie. Pacient v rámci podpisu informovaného súhlasu dáva lekárovi-špecialistovi súhlas na prístup k jeho zdravotnej dokumentácii, nikdy nie na ich zápis. Vytváranie zdravotnej dokumentácie je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Keď bude výpadok internetu, elektriny, lekár ma neošetrí, lekárnik mi nevydá lieky?

 

Výpadok internetu alebo služieb ezdravie nenaruší poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
 
Ak vypadne elektrina, v lekárni vám dnes nevydajú lieky, vyšetrenie na prístrojoch neprebehne, lekár sa nedostane do svojho informačného systému, internet nejde, ak je večer a tma, ambulancia nepracuje.
 
Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) nenahrádza informačný systém poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti (IS PZS) a neobmedzuje ich funkcionalitu (ani pri svojom výpadku). Elektronické zdravotníctvo ráta s tým, že môže vypadnúť elektrina, pripojenie ambulancie na internet, pokazí sa počítač a pod., v rámci tzv. plánovania kontinuity činností. Sú vypracovávané náhradné postupy tak, aby elektronické zdravotníctvo pri svojom výpadku nenarušilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale aby nedošlo ani k strate údajov určených do ezdravie – lekár ich potrebuje dostať do svojho IS po výpadku minimálne v rozsahu údajov pre vykázanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti do zdravotnej poisťovne. Keď neskôr doplní údaje do svojho IS, dostanú sa aj do NZIS.

 

Zvýši alebo zníži sa bezpečnosť mojich zdravotných záznamov po zavedení ezdravie do praxe?

Po zavedení ezdravie na národnej úrovni (Národného zdravotníckeho informačného systému) sa bezpečnosť vašich zdravotných záznamov zvýši.

Aké informácie, kam a ako sú zaznamenávané, resp. posielané?

Údaje sú zabezpečené v rámci NZIS, do ktorého môže pristúpiť len autentifikovaný zdravotnícky pracovník prostredníctvom ePZP karty. Údaje nemôžu byť kopírované ani preposielané mimo NZIS. Každý jeden záznam v rámci NZIS je šifrovaný.

Ako budú údaje v NZIS zabezpečené pred zneužitím?

Vysoká úroveň bezpečnosti zdravotných záznamov je kľúčovou požiadavkou v budovaní elektronického zdravotníctva. Najdôležitejším opatrením je oddelenie klinických a identifikačných údajov pacienta a ochrana prepojenia medzi nimi individuálnou šifrovou ochranou. Rozsah zbieraných klinických údajov do EZK je určený v zákone č. 153/2013 Z. z, o NZIS v znení neskorších predpisov v §5 - Elektronická zdravotná knižka.

Dôsledky tohto rozdelenia:

 • Klinické údaje bez identifikácie osoby nie sú osobnými údajmi (nedá sa určiť, komu patria) a preto ak by sa aj k nim niekto dostal, nevie ich zneužiť voči konkrétnej osobe.
 • Samotné identifikačné osobné údaje nepredstavujú zvýšené bezpečnostné riziko pre občana, nakoľko sú dostupné aj z iných zdrojov.
Naviac v riešení je zabezpečená ich ochrana aplikačným šifrovaním, takže iba malá množina komponentov NZIS, ktorá však nepracuje a nemá prístup k zdravotným údajom, pozná identifikáciu osoby.
 
Striktné oddelenie klinických a identifikačných údajov nastáva už v čase ich zápisu do NZIS, následne oddelené údaje sú uložené do separátnych databáz pre klinické a identifikačné údaje. Na prepojenie oddelených údajov slúži množina bezvýznamových identifikátorov.
 
Samotné mapovanie potrebné na spojenie oddelených údajov je chránené takto nielen pred hackermi, ale aj pred samotnými administrátormi šifrovaním. Šifrovacie kľúče sú uložené v špeciálnom hardvérom zariadení, tzv. HSM.
 
Miesta opätovného spájania údajov sú minimalizované (čo samozrejme predstavuje isté obmedzenie dostupnosti pre lekárov), pričom spojenie údajov je inicializované oprávneným vyžiadaním zo strany zdravotníckeho pracovníka. Oprávnenosť je pred poskytnutím prepojovacej informácie verifikovaná voči digitálne podpísaným dočasným bezpečnostným atribútom, viazaným na silnú autentizáciu koncového užívateľa.

Je mojou povinnosťou ako pacienta sa prihlásiť do ezdravie?

Pacient sa do ezdravie neprihlasuje.

Budú sa moje údaje (pacient na priamu platbu) tiež odosielať do ezdravie?

Áno budú, nakoľko pacient sa identifikuje rodným číslom (RČ) a to sa spáruje v ezdravie s jeho menom.

V ktorých situáciách sa musím preukázať eID (elektronický občiansky preukaz s elektronickým čipom)?

Ak disponujete eID, máte povinnosť používať ho na identifikáciu v ezdravie. Plné zapojenie prostredníctvom eID sa predpokladá od 1.1.2022.

Potrebujem eID (elektronický občiansky preukaz s elektronickým čipom) od 1.1.2018 na vyšetrenie k lekárovi?

Povinnosť používať eID je až od 1.1.2022, do tohto dátumu platí prechodné obdobie, kedy sa identifikujete prostredníctvom karty poistenca.

Čo je to elektronická zdravotná knižka (EZK)?

Elektronická zdravotná knižka je súbor najdôležitejších údajov vybraných zo zdravotnej dokumentácie o pacientovi v elektronickej podobe. Vybrané údaje sa centrálne zhromažďujú v Národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Ako sa dostanem k záznamom v svojej elektronickej zdravotnej knižke (EZK)?

K svojej elektronickej zdravotnej knižke (EZK) sa dostanete prostredníctvom Národného portálu zdravia (NPZ). Pre bezpečnosť a ochranu zdravotných záznamov identifikáciu a autentizáciu potrebujete elektronický občiansky preukaz s čipom (eID).

Čo obsahuje elektronická zdravotná knižka (EZK)?

Elektronická zdravotná knižka je koncipovaná tak, aby obsahovala najdôležitejšie informácie o vývoji zdravotného stavu pacienta.

Obsah elektronickej zdravotnej knižky (EZK) je vymedzený Zákonom č. 153/2013 Z. z. o Národnom zdravotníckom informačnom systéme v znení neskorších predpisov. Podľa §5 zákona:

Elektronická zdravotná knižka obsahuje

 • identifikačné údaje osoby
 • elektronické zdravotné záznamy v rozsahu
  • pacientsky sumár v rozsahu ustanovenom v § 6
  • záznam o preventívnej prehliadke
  • záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky
  • záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
  • záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti
  • záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
  • záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti
  • záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
  • záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti
  • preskripčný záznam
  • dispenzačný záznam
  • medikačný záznam
  • záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti
  • údaje z účtu poistenca
 • vlastné záznamy osoby
 • záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo o poskytnutie údajov

Kto sa môže dostať k záznamom v mojej elektronickej zdravotnej knižke?

K vašej elektronickej zdravotnej knižke sa môže dostať len oprávnená osoba – zdravotnícky pracovník, ktorý vám poskytuje zdravotnú starostlivosť a to len v rozsahu vymedzenom zákonom.

Je elektronická zdravotná knižka povinná?

Elektronická zdravotná knižka je povinná v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z. o NZIS v znení neskorších predpisov – § 2 Základné pojmy, bod (6): Elektronická zdravotná knižka je súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie osoby vedených v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

Ako sa dostanú moje zdravotné záznamy do elektronickej zdravotnej knižky?

Údaje do EZK sa dostanú automaticky z informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekární, ambulancií, laboratórií, nemocníc, ...), z informačných systémov zdravotných poisťovní, údaje si môže vo vybranej časti EZK zadať aj občan – tzv. osobné záznamy.

Aké druhy zdravotných záznamov budú lekári zapisovať do NZIS a EZK?

Lekári budú do NZIS (a z NZIS do EZK) zasielať vybrané zdravotné záznamy, ktoré vzniknú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Sú to nasledujúce záznamy:

 • pacientsky sumár
 • záznam o preventívnej prehliadke
 • záznam žiadanky na vyšetrenia
 • záznam o výsledku vyšetreniam
 • záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti
 • záznam o odporúčaní všeobecného lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť
 • záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti
 • záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
 • záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti
 • preskripčný záznam (záznam o predpísaní lieku)
 • dispenzačný záznam
 • medikačný záznam
 • záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti

 

Bude súčasťou EZK aj očkovací preukaz?

Áno, súčasťou EZK budú aj údaje, ktoré nahradia klasický očkovací preukaz. Súčasťou pacientskeho sumára podľa § 6 ods. 1 písm. e) ako časti EZK bude aj „záznam o vykonanom očkovaní v rozsahu dátum očkovania, druh očkovania, kód a názov podaného imunobiologického lieku, zrušenie očkovania, ak je údaj známy“.

Budú v EZK aj výsledky laboratórnych vyšetrení?

Áno, v NZIS a teda aj v EZK budú aj výsledky laboratórnych vyšetrení.

Aký je zmysel Národného portálu zdravia?

Národný portál zdravia (NPZ) je vstupnou bránou pre občana, pacienta do sveta elektronického zdravotníctva. Cez neho sa dostane k svojej elektronickej zdravotnej knižke, na ňom nájde dôveryhodné, aktuálne a autorizované informácie o ohrozeniach zdravia, chorobách, o diagnostike a liečení chorôb, o liekoch, o PZS.

Ako dostanú zdravotné záznamy od lekára do elektronickej zdravotnej knižky?

Lekár zadáva do svojho IS informácie o poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Na pozadí jeho IS komunikuje s NZIS a zasiela vybrané informácie bezpečným spôsobom do NZIS - do registra EZK (po elektronickom podpise, oddelení klinických a identifikačných údajov a zašifrovaní).

Kto môže pristupovať k mojim zdravotným informáciám?

Všeobecný lekár

 • prístup k celej zdravotnej dokumentácii okrem psychiatrických záznamov – na základe rodného čísla
 • prístup k psychiatrickým záznamom na základe súhlasu pacienta po vložení eID inteligentného terminálu a poskytnutí súhlasu buď:
  • zadaním cez tlačidlo "áno/nie" na inteligentnom termináli,
  • zadaním BOKu (Bezpečnostný ochranný kód) na inteligentnom termináli, (alternatíva B) je používaná v prípade, že som si zaškrtol na www.npz.sk "Pristupovať k údajom iba prostredníctvom BOK"

Lekár/špecialista – 2 úrovňová autentifikácia
 • k pacientskemu sumáru, v ktorom sa nachádzajú život zachraňujúce údaje
  • ak pacient nemá OP s elektronickým čipom na základe RČ po podpise rozšíreného informovaného súhlasu
  • ak má pacient OP s elektronickým čipom vložením ho do inteligentného terminálu
 • k ostatným zdravotným údajom na základe súhlasu pacienta po vložení eID inteligentného terminálu a poskytnutí súhlasu buď:
  • zadaním cez tlačidlo „áno/nie“ na inteligentnom termináli,
  • zadaním BOKu (Bezpečnostný ochranný kód) na inteligentnom termináli, (alternatíva B) sa používa v prípade, že som si zaškrtol na www.npz.sk „Pristupovať k údajom iba prostredníctvom BOK“.

Bude lekáreň vyžadovať papierový recept v prípade, ak občan príde s ereceptom a pripojená lekáreň identifikuje, že erecept nie je podpísaný, resp. podpis je neplatný?

Áno bude. Je to v zmysle legislatívy.

Dátum poslednej aktualizácie: 27.4.2018