Dodávateľ IS PZS

Od kedy je možné implementovať opakovaný recept?

Zákon predpis na tzv. opakovaný recept umožňuje od 1. apríla 2018. Rozhrania pre zasielanie elektronických preskripčných záznamov boli publikované 30. júna 2017 a v priebehu marca 2018 si bolo možné overiť funkcionalitu na testovacích prostrediach NZIS a jeho komponentov v každej zdravotnej poisťovni. Po implementácii je nutné dodatočné overenie zhody, ktoré NCZI vykonáva po prijatí žiadosti dodávateľa IS PZS na diaľku.
Dodávateľ funkcionalitu implementuje podľa platného integračného manuálu a pravidiel v ňom uvedených. Overenie prebehne podľa rozšírených testovacích scenárov.

Čo musíme zabezpečiť pri predpise opakovaného receptu?

Aplikácia (ambulantný IS, nemocničný IS) zabezpečí, že nebude možné predpísať opakovaný lekársky predpis (prostredníctvom UlozPrekripcnyZaznam), v zmysle platnej legislatívy, pre:

  1. opiáty,
  2. protimikrobiálne antibiotiká a chemoterapeutiká,
  3. ak ide o predpisovanie lieku s preskripčným obmedzením, ktoré spĺňa odporúčajúci lekár ale platnosť jeho odporúčania je kratšia ako platnosť opakovaného receptu.

 

Je overovanie poistného vzťahu povinné?

Áno je. Služba pre overenie poistného vzťahu má na výstupe pre PZS užitočné informácie a je vhodné ju volať vždy, lebo situácia okolo neplatiča sa môže dynamicky meniť. Používanie a výstup je v záujme PZS.

Bude NCZI organizovať technické workshopy na pravidelnej báze?

NCZI plánuje realizovať pravidelné technické workshopy na mesačnej báze. O termíne workshopov budú dodávatelia NCZI informovaní emailom, resp. prostredníctvom informácie zverejnenej na webe NCZI. NCZI chce dodávateľom IS PZS vychádzať v ústrety a preto bude ponúkať vždy 2 termíny, z ktorých si môže príslušný dodávateľ IS PZS vybrať.

Ako sa mení koncept domény erecept v ezdravie?

NCZI a zdravotné poisťovne podporujú konsolidáciu elektronizácie v slovenskom zdravotníctve, preto sa dohodli na spolupráci a integrácii systému ezdravie a systémov zdravotných poisťovní (Bezpečné lieky online a eRecept) v časti elektronického predpisu a výdaja liekov do spoločnej domény erecept. Riešenia zdravotných poisťovní sa tak v elektronickej preskripcii a dispenzácii stávajú integrálnou súčasťou systému ezdravie (resp. NZIS). Nový koncept integruje a konsoliduje existujúce riešenia na trhu, využíva súčasný front-endový systém dodávateľov IS PZS a zdravotných poisťovní, back-endové spracovanie na úrovni NCZI a využíva služby Národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS). Doména erecept obsahuje všetky elektronické služby a rozhrania potrebné na vystavenie a výdaj elektronického receptu alebo poukazu cez jednotné a pre všetky zdravotné poisťovne záväzné rozhranie odsúhlasené NCZI. Ostatné služby ezdravie sú poskytované bez zmeny.

Ako zmena konceptu ovplyvní PZS?

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa nemusia obávať, pretože integrácia systémov sa udeje „na pozadí“ medzi NCZI a zdravotnými poisťovňami. Elektronický predpis a výdaj lieku alebo pomôcky sa pre PZS v jeho softvéri nezmenia, budú naďalej prebiehať tak, ako boli PZS zvyknutí prostredníctvom existujúcich služieb. Jedinou zmenou, ktorú PZS pocítia, bude identifikácia zdravotníckeho pracovníka prostredníctvom Elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP), ktorá je od 1. 1. 2018 povinná a povinné je aj podpisovanie elektronických záznamov pomocou ePZP karty a údajov na nej.


Dátum poslednej aktualizácie: 27.4.2018