Pacient - eID

Občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID)
 
Pacient využíva elektronický občiansky preukaz na:
  • prístup k svojej Elektronickej zdravotnej knižke (EZK), spôsob prístupu pacienta k EZK upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o Národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS)
    Pozn. pre správne zobrazenie údajov v EZK je potrebný aktuálny (nový) certifikát vydávaný MV SR po 2.11.2017.
  • svoju identifikáciu u všeobecného lekára, špecialistu alebo v lekárni

Vydávanie občianskych preukazov s elektronickým čipom (eID) je v pôsobnosti MV SR.
 
Prístup k elektronickej zdravotnej knižke
Na prihlásenie a prístup k elektronickej zdravotnej knižke občan potrebuje občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) s bezpečnostným osobným kódom (BOK), čítačku čipových kariet a inštalovaný softvér v počítači. Postup inštalácie aplikácie je zverejnený na portáli www.slovensko.sk v časti Na stiahnutie.
 
Postupnosť krokov overenie identity pacienta prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu:
  • zadajte na internetovom prehliadači webovú adresu Národného portálu zdravia www.npz.sk
  • vložte eID do čítačky kariet
  • zadajte bezpečnostný kód (BOK)
  • po zadaní správnych údajov sa sprístupní Elektronická zdravotná knižka

Identifikácia u všeobecného lekára/špecialistu/v lekárni
V systéme ezdravie slúži eID pri identifikácii u všeobecného lekára. Pacient sa do 31. 12. 2017 identifikoval len prostredníctvom svojho preukazu poistenca (tento spôsob identifikácie môže pacient využívať aj v prechodnom období, do 31. 12. 2021). Elektronický občiansky preukaz s elektronickým čipom - eID slúži na prístup k identifikačným údajom poistenca a príslušnosť k zdravotnej poisťovni.
 
Identifikácia maloletých
U maloletých pacientov, pacientov nad 65 rokov a cudzincov bez pobytu, ktorí sú poistení v slovenskej zdravotnej poisťovni, platí v prechodnom období identifikácia prostredníctvom preukazu poistenca.

Dátum poslednej aktualizácie: 4.12.2017