Programová kancelária

Programová kancelária zabezpečuje, aby sa program a sním súvisiace projekty realizoval v stanovenom harmonograme, stanovenom rozsahu a podľa stanoveného rozpočtu.
 
Programová kancelária zastrešuje každodennú prevádzku programu a koordinuje jednotlivé projekty tak, aby bol program realizovaný čo najefektívnejšie.
 
Úlohy programovej kancelárie sú:
  • riadenie programu, t.j. plánovanie, organizovanie, monitorovanie, reportovanie,
  • koordinácia a riadenie zapojených projektov a dodávateľov, účasť v riadiacich výboroch jednotlivých projektov,
  • stanovenie a manažovanie krátkodobého aj dlhodobého plánu, rozsahu a rozpočtu programu a zabezpečenie, aby boli dodržané,
  • prezentácia a kontrola programových štandardov, ktoré by mali byť globálne využívané (napr. spôsob eskalácie rizík, atď.),
  • sledovanie rizík, problémov a závislostí programu a ich eskalácia podľa potreby,
  • zabezpečenie zapojenia zainteresovaných strán programu,
  • koordinácia aktivít s ostatnými projektmi v rámci OPIS.