JRUZ RZ

Riešenie elektronického zdravotníctva predpokladá (a zároveň je pre jeho nasadenie a spustenie nevyhnutné) konsolidáciu registrov a vytvorenie údajovej základne Národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS). Riešením tejto problematiky sa zaoberajú projekty JRUZ, JRUZ 2, JRUZ 3. Údajová základňa pozostáva z číselníkov a registrov pre potreby NZIS, kde údaje získava z referenčných zdrojov ako napr. z CRP (ÚDZS),ŠUSR, MZSR, ŠUKL atď.
 
Údajovú základňu NZIS tvoria:
 1. Údaje z národných zdravotníckych administratívnych registrov

  • Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  • Národný register zdravotníckych pracovníkov
  • Národný register organizácií zaobchádzajúcich s liekmi

 2. Údaje z národných zdravotných registrov

  • Národný register elektronických zdravotných knižiek
  • Národný onkologický register
  • Národný register diabetes mellitus
  • Národný register vrodených chýb
  • Národný register chorôb obehovej sústavy
  • Národný register neurologických chorôb
  • Národný register chronických pľúcnych chorôb
  • Národný register tuberkulózy
  • Národný artroplastický register
  • Národný register zápalových reumatických chorôb
  • Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti
  • Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie
  • Národný register asistovanej reprodukcie

 3. Zisťovania udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie

  • Hlásenie o úmrtí a príčinách smrti
  • Hlásenie o prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti
  • Správa o rodičke
  • Správa o novorodencovi
  • Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva
  • Hlásenie o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva
  • Hlásenie pohlavnej choroby
  • Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania
  • Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti
  • Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodzovania
  • Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe
  • Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti

 4. Štatistické výkazy v zdravotníctve
Zdroje údajov pre údajovú základňu NZIS:
 
 • centrálny register poistencov
 • register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • register zdravotníckych pracovníkov
 • register zdravotných poisťovní
 • register licencií
 • register povolení
 • zoznam registrovaných humánnych liekov
 • databáza zdravotníckych pomôcok
 • zoznam kategorizovaných liekov
 • zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
 • zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov
 • zoznam kategorizovaných dietetických potravín
 • register obyvateľov
 • obchodný register
 • živnostenský register
 • register organizácií
 • národný transplantačný register
 • centrálny register prenosných ochorení v Slovenskej republike
 • zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
 • register fyzických osôb
 • register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
 • register adries

Princípy využitia registrov:

 • registre musia vždy disponovať aktuálnymi informáciami,
 • registre musia poskytovať čisté dáta, bez chýb a duplicít,
 • registre musia byť prístupné 24 hodín/7-krát v týždni,
 • napojenie údajovej základne Národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS) priamo na registre u vlastníkov (zamedzenie duplikovania, eliminácia chýb pri prepisoch),
 • minimálne zmeny vo vlastníctve a forme registrov,
 • minimálne zmeny v informačných systémoch poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Realizácia:

 • ku každému potrebnému registru sa bude pristupovať individuálne, aby sa zabezpečilo optimálne prepojenie registra a údajovej základne NZIS,
 • pred napojením je potrebné nastaviť (príp. upraviť) jednotlivé registre tak, aby dodávali aktuálne a správne dáta,
 • pred konsolidáciou je potrebné nastaviť jednotlivé registre tak, aby mohli dodávať vždy aktuálne a správne dáta,
 • informácie v registroch budú pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti záväznými,
 • informačné systémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti budú zadané informácie verifikovať s registrami.