Skratky

Skratka Význam skratky
ACS Access Control Server – prístupový server
AD Active Directory
AES Advanced Encryption Standard (štandard pre šifrovanie)
AIS Ambulantný informačný systém
ADOS Agentúra domácej opatrovateľskej služby
ALARA As low as reasonably achievable (Princíp eliminácie zostatkového rizika na čo najnižšiu možnú akceptovateľnú úroveň, pri dosiahnutí potrebného efektu).
API Aplikačné programovacie rozhranie
APV Aplikačné programové vybavenie
ATC Anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikácia pre klasifikáciu liekov
BCM Business Continuity Management – manažment kontinuity činností
BI Business inteligence
BIA Business Impact Analysis (analýza funkčných dopadov)
BOZP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
CBA Analýza nákladov a prínosov (cost benefit analyses)
COTS Commercial off-the-shelf (na trhu voľne dostupný produkt)
CT Computed Tomography (počítačová tomografia ako metóda vyšetrenia)
DALY, DALYs Disability Adjustment Life Years (stratené roky života v dôsledku predčasného úmrtia alebo choroby)
DC Dátové centrum
DRG Diagnosis-related group: klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
DWH Datawarehouse (dátový sklad)
EDI EDI - Electronic Data Interchange - elektronická výmena dát (Súbor štandardov na štruktúrovanie informácií, ktoré sa majú vymieňať elektronickým spôsobom. Termín EDI označuje aj realizáciu a prevádzku systémov a postupov na vytváranie, prenos a prijímanie dokumentov EDI.)
EDS Emergency Data Set (Množina údajov pre urgentnú medicínu,obsahuje základné zdravotné údaje o pacientovi, ktoré by mal mať k dispozícii lekár pri prvom kontakte s pacientom v prípade poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti.)
eGov eGovernment – elektronická verejná správa
eGov služba Interakcia verejnej správy a zákazníka na najniţšej moţnej úrovni granularity, ktorá prináša zákazníkovi ním poţadovaný cieľový výstup
eHealth Electronic Healthcare - elektronické zdravotníctvo
eHGI eHealth Governance Initiative (Projekt EÚ koordinujúci politické aktivity členských krajín v oblasti eHealth.)
EHIC European Health Insurance Card - Európsky preukaz zdravotného poistenia
EHR Electronic Health Record - Elektronický zdravotný záznam
eID Electronic Identity (Identita dátovej entity v elektronickej forme, určovaná pomocou identifikátora), ale aj pojem pre občiansky preukaz s elektronickým čipom.
EK Európska komisia
EMR Electronic medical record - Elektronický záznam o pacientovi
EP Elektronický podpis
EPIS Epidemiologický informačný systém
ePP Elektronický preukaz poistenca
epSOS European Patient Smart Open Services (Projekt EÚ, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby jednotlivé národné eHealth riešenia vedeli v určenom rozsahu navzájom komunikovať.)
ePZP Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka
ERDF European regional development fund - Európsky fond regionálneho rozvoja (zdroj financovania pre projekty)
ESB Enterprise service bus
eSO1 eHealth služby občanom – pracovný názov pre projekt ESZ
ESZ Elektronické služby zdravotníctva – projekt v rámci Programu implementácie eHealth
EU Európska Únia
EZK Elektronická zdravotná knižka
EZKO Elektronická zdravotná knižka občana – starší názov pre EZK
FTP File Transfer Protocol (sieťový protokol pre prenos súborov)
FN Fakultná nemocnica
FS Feasibility Study – Štúdia uskutočniteľnosti
GUI Graphical User Interface – grafické používateľské rozhranie
HIN Health Information Network (bezpečná sieť, po ktorej prebieha komunikácia subjektov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti)
HISA Health Informatics Service Architecture
HL7 Health Level Seven (štandard pre výmenu zdravotníckych informácií)
HPRO Card Healthcare professional card – elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka
HSM Hardware Security Module
HTTP Hyper Text Transfer Protocol (protokol pre prenos údajov)
HTTPS Hyper Text Transfer Protocol Secure (bezpečná verzia protokolu HTTP)
HW Hardvér
CHOCHP Chronická obštrukčná choroba pľúc
IA Identity and Access (identita a prístup)
IAM Identity and access management (Riadenie identity a prístupov)
ICD International Classification of Diseases (slovensky MKCH Medzinárodná klasifikácia chorôb)
ICE In case of emergency (kontakt na blízku osobu v prípade núdze)
ICP Integrated care pathways - plány integrovanej zdravotnej starostlivosti
IDS Intrusion detection system – systém na detekciu narušení IS
IFO Identifikátor fyzickej osoby
IKT Informačné a komunikačné technológie
IPS Intrusion-prevention system (systém prevencie prienikov)
IS Informačný systém
ISO International Standardization Organization (vydáva ISO normy)
ISZI Informačný systém zdravotníckych indikátorov
IP Internet Protocol, vo verziách IPv4, IPv6
IS VS Informačný systém verejnej správy
IS PZS Informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
ITIL Information Technology Infrastructure Library (Metodológia riadenia IT služieb a IKT infraštruktúry)
IZS Integrovaný záchranný systém
JRÚZ Jednotná referenčná údajová základňa - Názov projektu v rámci NZIS; týka sa časti údajovej základne Národného zdravotníckeho IS
KPI Key performance indicator (kľúčový výkonnostný indikátor)
KVI Kľúčové výkonnostné indikátory
LAN Local Area Network – lokálna sieť
LeIS Lekárenský informačný systém
LF Lekárska fakulta
LIS Laboratórny informačný systém
LLD Low level design - Detailná špecifikácia riešenia
LOINC Logical Observation Identifiers Names and Codes (Medzinárodný štandard pre laboratórne testy a vyšetrenia)
LPP Lekárska preventívna prehliadka
LSPP Lekárska služba prvej pomoci
MF SR Ministerstvo financií SR
MIS Manažérsky informačný systém
MKCH Medzinárodná klasifikácia chorôb (anglicky ICD/ International Classification of Diseases)
MPD Medikácia, preskripcia, dispenzácia - Názov domény v projekte ESZ
MPK Medzirezortné pripomienkové konania
MRI Magnetic resonance imaging – vyšetrenie magnetickej rezonancie
MV SR Ministerstvo vnútra SR
MVC Master Valueset Catalogue – Centrálny katalóg hodnôt
MZ SR Ministerstvo zdravotníctva SR
NASES Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií
NFP Nenávratný finančný príspevok (v rámci operačných programov)
NIC Network Interface Card (sieťová karta)
NIS Nemocničný informačný systém
NKIVS Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
NPZ Národný portál zdravia
NR SR Národná rada Slovenskej republiky
NSRR Národný strategický referenčný rámec (pre operačné programy)
NTS Národná transfúzna služba
NZIS Národný zdravotnícky informačný systém
NZP Národný zdravotný portál, starší názov pre Národný portál zdravia
OECD Organisation for Economic Co-operation and Develompment – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
OOU Ochrana osobných údajov
OP Občiansky preukaz, ale aj Operačný program
OPIS Operačný program informatizácie spoločnosti
OPZ Operačný program zdravotníctvo
ORL Otorinolaryngológia
OS Operačný systém
OUP Osobný účet poistenca
PACS Picture archiving and communication system (Technológia pre prácu s obrazovými informáciami v zdravotníctve)
PgO Programme Office (programová kancelária)
PHR Personal Health Record (zdravotný záznam vytváraný pacientom)
PID Project Initiation Documentation - Iniciačná dokumentácia projektu
PIeH Program implementácie eHealth
PIL Patient Information Leaflet (Písomná informácia pre používateľa lieku)
PK Projektová kancelária
PKI Public Key Infrastructure (infraštruktúra verejných kľúčov)
PM Projektový manažér
PMO Project management Office (projektová kancelária)
PoZS Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
PR Public relations – vzťah s verejnosťou
Prince 2 Projects in Controlled Environments, version 2 (metodológia pre projektový manažment)
PrZS Prijímateľ zdravotnej starostlivosti
PS Pacientsky sumár, Patient Summary
PZS Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
RFO Register fyzických osôb
RO Riadiaci orgán (operačného programu)
ROM Read only memory (pamäť len na čítanie)
RUP Rational Unified Process (metodológia pre iteratívny vývoj sofrvéru)
RÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva
RV Riadiaci výboru (projektu)
SAN Storage area network
SI MZ SR Sekcia informatiky Ministerstva zdravotníctva SR
SIVS Stratégia informatizácie verejnej správy
SLEK Slovenská lekárnická komora
SLK Slovenská lekárska komora
SMIB Systém Manažérstva Informačnej Bezpečnosti
SMS Short Message Service (služba krátkych správ)
SNMP Simple Network Management Protocol
SNOMED CT Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms (Systematizovaná lekárska terminológia – klinické termíny)
SOA Service Oriented Architecture (Architektúra orientovaná na služby)
SOC Security operation center – bezpečnostná dohľadové centrum
SORO Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (pre operačné programy)
SPC Summary of Product Characteristic - Súhrn charakteristických vlastností lieku
SPoF Single Point of Failure (časť systému, ktorej zlyhanie vyradí celý systém)
SR Slovenská republika
SSO Single sign on (jednotné prihlásenie užívateľa k viacerým sliužbám, IS)
STN Slovenská technická norma
SVaLZ Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
SW Softvér, software (programové vybavenie zariadenia)
SWOT Analýza silných stránok (s - strength), slabých stránok (w - weak), príležitostí (o - oportunity) a hrozieb (t - threat) konkrétnej aktivity, projektu, programu.
SZO Svetová zdravotnícka organizácia
SZU Slovenská zdravotnícka univerzita
SYSLOG System log (protokol pre prenos hlásení o činnosti systému).
ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky
ŠÚKL Štátny ústav pre kontrolu liečiv
TP Tele prezencia
UAT User Acceptance Tests (testy, ktorými overuje odberateľ funkcionalitu dodaného IS)
UDDI Universal Description, Discovery and Integration (Univerzálna popisná, vyhľadávajúca a integračná služba}
ÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
UI User interface – Používateľské rozhranie
UML Unified Modeling Language
ÚNMS Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
ÚPVS Ústredný portál verejnej správy
ÚV SR Úrad vlády SR
ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie
ÚVZ Úrad verejného zdravotníctva SR
VO Verejné obstarávanie
VPK Vnútrorezortné pripomienkové konanie
VPN Virtual Private Network (virtuálna privátna sieť)
VÚC Vyšší územný celok
WAN Wide area network (rozsiahla sieť)
WHO World Health Organization – Svetová zdravotnícka organizácia
WP Work package (pracovný balíček – ohraničená podmožina prác na projekte)
XML Extensible Markup Language
ZEP Zaručený elektronický podpis
ZP Zdravotná poisťovňa
ZPr Zdravotnícky pracovník
ZS Zdravotná starostlivosť
ŽoNFP Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (tú si podalo aj MZ SR na riadiaci orgán OPIS pre projekty ESZ a NZIS)