Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Prijatím zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o NZIS“) bol vytvorený legislatívny rámec pre informatizáciu zdravotníctva umožňujúci vybudovanie a prevádzku Národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS) ako jej základného piliera.
 
Cieľom zákona o NZIS je vytvorenie legislatívneho prostredia, ktoré na jednej strane umožní čo najväčšie využitie prínosov plynúcich z informatizácie zdravotníctva a na druhej strane zabezpečí služby občanovi.
 
Zákon o NZIS upravuje postavenie a úlohy Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) ako prevádzkovateľa NZIS. Vymedzuje NZIS, jeho údajovú základňu, definuje národné zdravotnícke administratívne registre, národné zdravotné registre, postup pri sprístupňovaní údajov, štandardy zdravotníckej informatiky, podmienky fungovania NZIS a jeho bezpečnosti ako aj proces overenia zhody informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a informačných systémov zdravotných poisťovní s NZIS. Upravuje práva a povinnosti ďalších subjektov vo vzťahu k NZIS. Zákonom sa novelizujú aj iné súvisiace právne predpisy na zaistenie celkovej funkčnosti NZIS.
 
Zákon zaviedol pojmy ako elektronická zdravotná knižka, pacientsky sumár a elektronický zdravotný záznam. Určuje ich obsah a rozsah, ako aj podmienky a proces prístupu k nim. Zákon upravuje proces vydávania a životnosť elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.