eHealth Network

Na základe Smernice 2011/24/EU z 9.3.2011 o uplatňovaní práv pacientov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť bol zriadený koordinačný orgán pre národné stratégie elektronického zdravotníctva členských štátov EÚ - eHealth Network. V eHealth Network sú zastúpené aj jednotlivé členské štáty EÚ, aj Európska komisia. Ročne sa uskutočnia dve zasadnutia. Prvé zasadnutie eHealth Network sa konalo 8.5.2012 v Kodani, Dánsko. Odkazy na jednotlivé programy a zápisy z doteraz uskutočnených zasadnutí eHealth Network v anglickom jazyku nájdete tu:

13. zasadnutie eHealth Network
Dňa 15. 5. 2018 sa v Bruseli, Belgicko konalo 13. zasadnutie eHealth Network. Na zasadnutí, kde sa schádzajú predstavitelia jednotlivých štátov EÚ pre oblasť eHealth s predstaviteľmi európskej komisie – EK – (DG Santé, DG Connect a odborní experti EK), sa rokovalo podľa programu. Zasadnutie otvoril komisár EK pre zdravotníctvo pán Andriukaitis, ktorý predstavil dokument EK s názvom „Komunikácia k digitálnej transformácii zdravotnej starostlivosti v prostredí jednotného digitálneho trhu“. Medzi ďalšie dôležité body programu patrili:
 
  • diskusia o ustanovení odbornej podskupiny eHealth Network pre oblasť sémantickej interoperability,
  • návrh EK na rozšírenie rámca cezhraničného prenosu pacientskych dát z aktuálneho prenosu pacientskeho sumára a elektronickej preskripcie na prenos celej pacientskej knižky (týka sa zatiaľ neplánovanej zdravotnej starostlivosti pre cudzincov),
  • stav implementácie aktuálnych projektov eHDSI na cezhraničný prenos pacientskych údajov a iné dôležité témy.

Nakoľko týmto zasadnutím sa skončil dlhoročný mandát spolupredsedu eHealth Network za členské štáty pána Clemensa Martina Auera z Rakúska, prebehla aj voľba nového spolupredsedu. Stal sa ním pán Henrique Martins z Portugalska. S členmi eHealth Network sa oficiálne rozlúčil aj zástupca EK - DG Santé pán Tappani Piha (riaditeľ Sekcie B3), ktorý sa výrazne zaslúžil o rozvoj v oblasti cezhraničného prenosu pacientskych údajov a ktorý odchádza na penziu.

Viac podrobností bude publikovať EK na súvisiacich webových stránkach.

Dátum poslednej aktualizácie: 21.5.2018