Slovensko

Slovenia flag

Slovenia flag


Milí občania členských štátov Európskej únie,


vítame vás na stránke poskytujúcej základné informácie týkajúce sa zdravotnej starostlivosti poskytovanej v rámci Slovenskej republiky. Obsahovo je stránka určená najmä turistom a krátkodobým návštevníkov Slovenska, ktorí nie sú zahrnutí v systéme zdravotného poistenia v Slovenskej republike. V prípade, že máte záujmu o ďalšie informácie nájdete na konci odkazy na príslušné zdroje.


Počas návštevy Slovenskej republiky sa vám môžu prihodiť nasledujúce životné situácie, ktoré vyžadujú poskytnutie zdravotnej starostlivosti:

 • Vznik život ohrozujúceho stavu
 • Vznik zdravotného problému
 • Nečakaný pôrod


Vznik život ohrozujúceho stavu

V prípade, že u osoby náhle vznikne zdravotný stav, ktorý bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií je potrebné sa telefonicky obrátiť sa na koordinačné strediská integrovaného záchranného systému, ktoré vyšle za postihnutým mobilnú ambulanciu záchrannej zdravotnej služby.


Telefónne číslo koordinačných stredísk: 112


Toto číslo je bezplatné, funguje nepretržite 24 hodín denne z akéhokoľvek telefónu. Zásahovým územím ambulancie záchrannej zdravotnej služby je celé územie Slovenskej republiky.

 • ♥ Zneužitie linky koordinačných stredísk je trestné.


Pri príjme volania na číslo 112 sa automaticky identifikuje číslo volajúceho a lokalizuje sa adresa pevnej linky alebo poloha mobilného telefónu. Ak však viete, kde sa nachádzate, je potrebné svoju polohu operátorovi oznámiť. Na núdzovej linke 112 je možné dohovoriť sa v českom jazyku a podľa územného teritória v jazyku ruskom, maďarskom a poľskom. Operátori na linke 112 sú schopní čiastočne vybaviť volania aj v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.


Okrem oznámenia polohy je potrebné popísať operátorovi aj situáciu, ktorá nastala v rozsahu:

 • čo sa stalo,
 • počet osôb postihnutých udalosťou,
 • prítomnosť vedomia a reakcií u postihnutých osôb,
 • aké konkrétne ťažkosti postihnutá osoba udáva.


Vznik zdravotného problému

V prípade, že u osoby vznikne zdravotný problém, ktorý je potrebné riešiť avšak bezprostredne neohrozuje život ním postihnutej osoby, zdravotná starostlivosť jej bude poskytnutá v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast (ak má postihnutá osoba menej ako 18 rokov) alebo pre dospelých (ak má postihnutá osoba 18 a viac rokov). V prípade potreby bude osoba odoslaná na vyšetrenie k špecialistovi alebo do nemocnice. V prípade stomatologického problému je možné navštíviť priamo stomatologickú ambulanciu.


V prípade, že máte problém s lokalizáciou ambulancie, navštívte najbližšiu nemocnicu, v rámci ktorej vás nasmerujú do konkrétnej ambulancie.


Mimo bežných ordinačných hodín v čase do 15:30 do 7:00, sa s akútnym zdravotným problémom môžete obrátiť sa na lekársku službu prvej pomoci. V závislosti od veku postihnutej osoby je potrebné navštíviť lekársku službu prvej pomoci pre deti a dorast (ak má postihnutá osoba menej ako 18 rokov) alebo lekársku službu prvej pomoci pre dospelých (ak má postihnutá osoba 18 a viac rokov). V prípade stomatologického zdravotného problému je potrebné navštíviť stomatologickú lekársku službu prvej pomoci.


V prípade, že lekárska služba prvej pomoci nie je otvorená, alebo je problém s jej lokalizáciou, osoba trpiaca zdravotným problémom bude vyšetrená na centrálnom príjme ktorejkoľvek nemocnice.


V prípade, že postihnutá osoba bude odoslaná do nemocnice na hospitalizáciu, budú jej zo strany nemocnice zabezpečená komplexná zdravotná starostlivosť vrátane zdravotníckeho materiálu a pomôcok, liekov súvisiacich s liečbou a základného štandardu potrebného pre pobyt v nemocnici ako posteľné obliečky, nemocničný odev a uterák. Odporúča sa zabezpečiť si vlastné hygienické potreby, toaletný papier, pyžamo, župan a vhodnú obuv.


Po prepustení z nemocnice bude osoba poučená o liečebnom režime a ďalšom postupe, budú jej poskytnuté potrebné lieky na nasledujúce tri dni a bude jej vyhotovená prepúšťacia lekárska správa v slovenskom jazyku, ktorú odovzdá lekárovi vo svojej krajine.


Nečakaný pôrod

V prípade, že u ženy nastane nečakaný pôrod, je potrebné dostaviť sa na centrálny príjem nemocnice. Ak je pôrod spojený s komplikáciami, je potrebné obrátiť sa číslo 112 koordinačných stredísk, ktoré vyšle mobilnú ambulanciu. V nemocnici bude žene a dieťaťu poskytnutá štandardná pôrodná a popôrodná zdravotná starostlivosť.


Lekárenská zdravotná starostlivosť

Lekárenská starostlivosť v rámci Slovenskej republiky zahŕňa zabezpečovanie, prípravu, kontrolu, uchovávanie, výdaj liekov s výnimkou prípravy transfúznych liekov a zdravotníckych pomôcok, zásielkový výdaj, poskytovanie odborných informácií o liekoch a zdravotníckych pomôckach a konzultácie pri určovaní a sledovaní liečebného postupu.


Lieky sú viazané na lekársky predpis, alebo sú voľno predajné. Voľno predajné lieky je možné zakúpiť si bez receptu v lekárni. Pacient si ich platí v plnej výške. Lieky na lekársky predpis môže zdravotná poisťovňa preplácať v plnej výške alebo čiastočne.


Zdravotnícke pomôcky sú viazané na lekársky poukaz alebo voľno predajné. Voľno predajné zdravotnícke pomôcky sa dajú kúpiť v lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok a pacient si ich platí v plnej výške. Zdravotnícke pomôcky viazané na lekársky poukaz môže zdravotná poisťovňa preplácať v plnej výške alebo čiastočne.


Informácie o zdravotnom poistení a poplatkoch

Pri vstupe na Slovensko by mal byť poistenec EÚ zdravotne poistený. Túto skutočnosť by mal v prípade potreby čerpania zdravotnej starostlivosti preukázať Európskym preukazom zdravotného poistenia (EHIC) alebo Náhradným certifikátom. Ak poistenec nevie preukázať, že je zdravotne poistený, ambulantné ošetrenie, lieky a zdravotnícke pomôcky si bude musieť hradiť v hotovosti.


Na základe EHIC, alebo Náhradného certifikátu má poistenec EÚ nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorú si vyžaduje jeho zdravotný stav s ohľadom na predpokladanú dĺžku pobytu. To znamená, aby sa nemusel za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti vracať domov skôr, ako plánoval. Za potrebnú zdravotnú starostlivosť nemožno považovať takú zdravotnú starostlivosť, za ktorou poistenec EÚ zámerne pricestuje na Slovensko.


Pri ošetrení v ambulancii, v nemocnici alebo pri vyzdvihnutí liekov a zdravotníckych pomôcok je potrebné predložiť doklad totožnosti a platné potvrdenie o poistení – EHIC alebo Náhradný certifikát.


Informácie o zmluvných lekároch v mieste pobytu a iné informácie, týkajúce sa zdravotnej starostlivosti počas prechodného pobytu v Slovenskej republike, možno získať v pobočkách zdravotných poisťovní:


Počas návštevy Slovenskej republiky sa Vám môžu prihodiť životné situácie, ktoré vyžadujú čerpanie zdravotnej starostlivosti. Z dôvodu uplatnenia Nariadení EÚ a EHP je potrebné vyhľadať lekársku pomoc v zdravotníckych zariadeniach zapojených do siete verejného zdravotného poistenia, sú označené logom zmluvnej zdravotnej poisťovne pri vstupe do ambulancie, zariadenia.


Náklady za poskytnutú zdravotná starostlivosť poistencom EÚ v Slovenskej republike v zariadeniach napojených na verejné zdravotné poistenie uhradí slovenská zdravotná poisťovňa za rovnakých podmienok ako domácemu poistencovi. To znamená, že poistenec EÚ si hradí poplatky, ktoré si platia aj slovenskí poistenci.


Lieky a zdravotnícke pomôcky sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Opatrenie MZ SR presne určuje, ktoré lieky a zdravotnícke pomôcky sú hradené v plnej výške a na ktoré si pacient čiastočne pripláca.


V prípade súkromných ambulancií a nemocníc je potrebné informovať sa o poplatkoch za poskytovanú zdravotnú starostlivosť vopred, keďže na ne sa môže rozsah zdravotného poistenia vzťahovať v obmedzenej miere, alebo sa nemusí vzťahovať vôbec.

 • ♥ Horská služba od roku 2006 nie je hradená zo zdravotného poistenia. Pre horskú turistiku a športy odporúčame komerčné poistenie.
 • ♥ Rovnako nie je hradený zo zdravotného poistenia prevoz poistenca EÚ zo Slovenska do jeho štátu poistenia.


V SR sú zavedené nasledovné poplatky:

 • Poplatok pri návšteve pohotovostnej služby vo výške 1.99 € (poplatok sa neplatí, ak je poistenec po prehliadke na pohotovosti hospitalizovaný)
 • Poplatok za recept v lekárni vo výške 0.17 €
 • Poplatok za recept v pohotovostnej lekárni (po 22:00) vo výške 0.33€
 • Poplatok za poukaz vo výdajni zdravotníckych pomôcok vo výške 0,17 €
 • Poplatok za sprievodcu pacienta v nemocnici 3,32 €/deň (za pobyt v nemocnici neplatí sprievodca dieťaťa do troch rokov veku, dojčiaca matka s dojčaťom a sprievodca osoby do osemnástich rokov veku prijatej na onkologickú liečbu)