Éire/Ireland

Ireland flag

Irelanda flag

A shaoránaigh i mBallstáit an AE,


Fáilte chuig an leathanach ar a bhfuil faisnéis chúlra maidir le seirbhísí cúram sláinte a chuirtear ar fáil i bPoblacht na Slóvaice! Mar gheall ar an ábhar atá ann, cuireadh an leathanach seo i dtoll a chéile go príomha do thurasóirí agus do chuairteoirí a thagann chuig an tSlóvaic ar feadh tréimhse ghearr agus nach n-áirítear i gcóras árachas leighis na Slóvaice. Má tá breis mhioneolais ag teastáil uait, gheobhaidh tú na naisc chuí ag bun an leathanaigh seo.


Nuair atá tú ar cuairt i bPoblacht na Slóvaice, d’fhéadfadh na nithe seo a leanas tarlú a mbeidh cúram sláinte ag teastáil lena n-aghaidh:

 • staid sláinte a d’fhéadfadh a bheith bagrach don bheatha
 • fadhb sláinte
 • breith clainne ar an toirt


Staid Sláinte a d’Fhéadfadh a Bheith Bagrach don Bheatha

Má tharlaíonn staid sláinte a d’fhéadfadh a bheith bagrach do bheatha nó d’fheidhmiú tábhachtach an duine, ba chóir duit glaoch a chur ar na hionaid chomhorduaithe ag baint úsáid as an gcóras comhtháite otharchairr / slándála agus cuirfear amach otharcharr taistil.


Uimhir Ionad Comhordaithe: 112


Ní ghearrfar aon táille as glaochanna chuig an uimhir éigeandála seo, tá an líne oscailte 24 uair sa lá agus is féidir rochtain a fháil uirthi ó aon chineál teileafóin. Clúdaíonn an tseirbhís otharchairr tír iomlán Phoblacht na Slóvaice.

 • ♥ Má bhaintear míúsáid as an mbeolíne seo, d’fhéadfaí a bheith ionphionósaithe faoin dlí.


Nuair a fhaightear glaoch 112, aithnítear uimhir ghutháin an ghlaoiteora agus aimsítear seoladh na líne seasta  nó suíomh an fhóin póca. Má tá a fhios agat cá bhfuil tú, ba chóir duit é sin a rá leis an oibritheoir 112. Is féidir cumarsáid a dhéanamh leis an líne 112 i Seicis, agus, ag brath ar an gceantar riaracháin, i Rúisis, in Ungáiris nó i bPolainnis. Is féidir le hoibritheoirí bheolíne 112 glaochanna i mBéarla, i nGearmáinis nó i bhFraincis a láimhseáil go páirteach.


Chomh maith leis an áit ina bhfuil tú a lua, ba chóir duit cur síos a dhéanamh don oibritheoir ar an staid ina bhfuil tú, ag míniú dó/di:

 • cad a tharla,
 • líon na ndaoine a bhfuil an staid ag goilleadh orthu;
 • an bhfuil na daoine atá buailte comhfhiosach agus freagrach nó nach bhfuil:
 • cad go díreach atá an duine atá buailte ag rá atá ag cur isteach air/uirthi. 


Fadhb Sláinte

Má tá cúram leighis ag teastáil ó dhuine a bhfuil drochshláinte air nó uirthi, ach nach bhfuil baol ann do bheatha an duine sin, tá ionad leighis péidiatraí ar fáil (do dhaoine atá faoi 18 bliain d’aois) nó oifig dhochtúra ghinéarálta ar fáil (do dhaoine atá níos sine ná 18 bliain d’aois).  Nuair is gá leis, cuirfear an duine chuig lia speisialtóra nó chuig an ospidéal. I gcás fadhbanna déadacha, is féidir dul díreach chuig an ionad cúram déadach.


Má tá fadhb agat ionad leighis nó déadach a aimsiú, ba chóir duit dul chuig ospidéal, áit a thabharfar treoracha duit chuig ionad.


Téigh i dteagmháil leis an tseirbhís gharchabhrach leighis le do thoil má tá géarfhadhb leighis agat lasmuigh de na gnáthuaireanta comhairliúcháin, ó 7:00 go 15.30. Ag brath ar aois an duine atá tinn, ba chóir duit dul i dteagmháil leis an tseirbhís gharchabhrach péidiatraí (i gcás duine a bheith faoi 18 bliain d’aois) nó leis an tseirbhís chúraim leighis gharchabhrach do dhaoine fásta (i gcás an duine a bheith 18 bliain nó níos sine). I gcás fadhbanna sláinte déadaí, ba chóir duit dul i dteagmháil leis an tseirbhís déadach gharchabhrach.


Mura bhfuil an t-ionad leighis garchabhrach ar oscailt, nó má tá deacrachtaí ann an t-ionad a aimsiú, ba chóir do dhochtúir an duine atá tinn a fheiceáil i Seomra Othar Isteach in aon ospidéal.


Má cuirtear an duine atá bainteach leis an scéal chuig an ospidéal, cuirfidh an t-ospidéal seirbhísí cuimsitheacha cúram sláinte ar fáil, lena n-áirítear ábhair agus leighis chúram sláinte agus freastalóidh sé ar riachtanais ospidéil an othair (coir leapa, éadaí ospidéil agus tuáillí). Moltar d’othair a bpáipéar leithris, a bpitseámaí agus a gcoisbhearta cuí féin a thabhairt leo.
 

Nuair a scaoiltear an t-othar amach as an ospidéal, tabharfar comhairle dó/di maidir leis an leighis ba chóir dó/di a thógáil agus cuirfear an leighis don trí lá ina dhiaidh sin ar fail dó/di. Ina theannta sin, tabharfar fógra ospidéal scaoilte amach atá scríofa i Slóvaicis don other, le taispeáint do dhochtúir an othair ina thír nó ina tír féin. 


Breith Clainne ar an Toirt

I gcás breith clainne ar an toirt, ba chóir don bhean atá ag siúl dul chuig Seomra Othar Isteach in ospidéal. Má tá deachrachtaí ann leis an mbreith clainne, ba chóir duit 112 a dhiailiú chun dul i dteagmháil le hoibritheoir ag ionad comhordaithe cúram sláinte, agus cuirfear otharcarr chuig an seoladh atá luaite. A luaithe atá sí ag an ospidéal, tabharfar gnáthchúram sláinte don bhean agus don pháiste le linn na breithe agus ina dhiaidh.


Cúnamh Cógaisíochta

Tá na nithe seo a leanas san áireamh faoi chúnamh cógaisíochta i bPoblacht na Slóvaice: árachas, úllmhú, tástáil, stóráil agus dáileadh drugaí cógaisíochta (ach amháin ullmhú drugaí aistrithe agus ábhair shláintíocha), seachadadh pacáistí drugaí, soláthar eolais speisialaithe maidir le riaradh drugaí, ábhair chúraim sláinte agus comhairliúcháin maidir le hoidis drugaí agus monatóireacht ar theiripe drugaí.


Is féidir drugaí a dháileadh faoi oidis nó thar an gcuntar. Is féidir drugaí thar an gcuntar a cheannach i gcógaslanna gan oidis leighis. Íocfaidh othair as an gcostas iomlán orthu. Faoin árachas baile clúdófar in iomlán drugaí a dháileofar le hoideas dochtúra nó clúdófar cuid dóibh.


Dáileofar ábhair cúram sláinte ceachtar faoi oidis nó thar an gcuntar. Is féidir ábhair cúram sláinte thar an gcuntar a cheannach ó chógaslanna nó ó ionaid speisialaithe agus íocfaidh an t-othar as an gcostas iomlán atá orthu. Faoin árachas baile d’fhéadfaí go clúdófar ina iomlán ábhair cúram sláinte faoi oideas lia nó d’fhéadfaí go clúdófar cuid de. 


Faisnéis maidir le hÁrachas agus Rátaí Leighis

Nuair atá duine ag dul isteach sa tSlóvaic, ba chóir do shaoránach AE a bhfuil árachas sláinte aige/aici polasaí árachas sláinte a thabhairt leis/léi agus fianaise d’arachas den sórt sin a thaispeáint nuair is gá, i bhfoirm an Chárta Eorpach um Árachas Sláinte (CEAS). Mura féidir leis an té a bhfuil árachas aige nó aici a chruthú go bhfuil polasaí árachais sláinte aige nó aici, beidh air nó uirthi íoc as aon seirbhísí cúram sláinte otharchairr agus ar na drugaí agus na hábhair cúram sláinte a bheidh ag teastáil air nó uirthi nuair a bheidh sé nó sí sa tSlóvaic.


Bunaithe ar an CEAS nó ar teastas atá cosúil leis, tá an saoránach a bhfuil árachas sláinte AE aige/aici i dteideal an cúram sláinte atá a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil don staid ceart sláinte atá air/uirthi agus ní thabharfar é ach don tréimhse a meastar go mbeidh sé nó sí ag fanacht sa tSlóvaic. Ciallaíonn sé seo nach mbeidh brú air/uirthi dul abhaile níos luaithe ná mar a bhí socruithe. Ní chuirfear seirbhísí cúnamh leighis a chuirtear ar fáil do dhuine a bhfuil árachas sláinte aige nó aici a théann go dtí an tSlóvaic d’aonghnó chun cóir leighis a fháil san áireamh faoi chúram sláinte riachtanach.


Nuair a théann cuairteoir chuig dochtúir ag ionad leighis nó ag ospidéal nó nuair a bhailíonn sé/sí drugaí nó ábhair chúram sláinte, beidh ar an gcuairteoir a dhoiciméad aitheantais/a doiciméad aitheantais agus a theastas bailí/ a teastas bailí árachas sláinte a thaispeáint – CEAS nó teastas atá cosúil leis.


Is féidir eolas maidir le dochtúirí a bhfuil conarthaí sínithe acu le comhlachtaí árachais san áit ina bhfuil an cuairteoir ag taisteal, mar aon le heolas eile a bhaineann le seirbhísí cúram sláinte atá ar fáil le linn na tréimhse atá sé/sí ag fanacht i bPoblacht na Slóvaice, a fháil ag na fochuideachtaí árachas sláinte baile seo a leanas:


Nuair a rachaidh tú chuig Poblacht na Slóvaice, b’fhéidir go mbeidh cúnamh cúram sláinte ag teastáil uait ar chúis éigin. Tar éis chur i bhfeidhm orduithe AE agus EHP, ní mór do dhaoine leas a bhaint go heisiatach as seirbhísí cúnamh sláinte a chuirtear ar fáil laistigh den chóras árachas sláinte poiblí. Is féidir na hionaid seo a chuireann na cineálacha seirbhísí seo a aithint le logo an chomhlachta árachais chonarthaigh a thaispeántar ag bealach isteach na n-institiúidí agus na n-ionad faoi seach.


Aisíocfaidh comhlacht árachas sláinte na Slóvaice sealbhóirí polasaithe árachas sláinte AE as chostais a bhaineann le seirbhísí cúnamh leighis a chuirtear ar fáil in institiúidí cúram sláinte laistigh de chóras árachas sláinte poiblí i bPoblacht na Slóvaice, faoi na coinníollacha aisíocaíochta céanna a bhaineann le saoránaigh Slóvacacha a bhfuil árachas sláinte acu, rud a chiallfaidh go n-íocfaidh sealbhóirí polasaithe árachas sláinte AE na cánacha céanna le sealbhóirí polasaithe árachas sláinte Slóvacacha.


Clúdaítear drugaí agus ábhair cúram sláinte faoin árachas sláinte poiblí. Leis na rialacháin arna n-eisiúint ag an Aire Sláinte i bPoblacht na Slóvaice leagtar amach go díreach cén leighis agus ábhair cúram sláinte a chúiteofar ina iomlán agus na cinn a mbeidh ar an othar íoc as cuid acu.


I gcás ionad leighis príobháideach agus ospidéal príobháideach, moltar iarracht a dhéanamh eolas a fháil roimh ré maidir le táillí cúnamh leighis, mar b’fhéidir go mbeidh cuid díobh seo clúdaithe faoin pholasaí árachas sláinte atá agat nó b’fhéidir nach gclúdófar iad ar chor ar bith.

 • ♥  Ó 2006 níor clúdaíodh an tSeirbhís Tarrthála Sléibh faoin árachas sláinte. Mar sin, moltar polasaí árachais tráchtála a thógáil amach le haghaidh turais sléibhe agus spóirt sléibhe.
 • ♥ Ní chlúdófar costais taistil an saoránaigh AE a bhfuil árachas sláinte aige nó aici ón tSlóvaic chuig an tír ina bhfuil árachas sláinte tógtha amach ag an saoránach.


Gearrtar na táillí seo a leanas i bPoblacht na Slóvaice:

 • Táille do chuairt ar ionaid sláinte éigeandála =  € 1.99 (ní íocfar an táille seo má chuirtear an té a bhfuil árachas aige nó aici isteach san ospidéal tar éis comhairle a fháil);
 • Táille d’oideas cógaslainne = € 0.17
 • Táille d’oideas cógaslainne éigeandála (tar éis 22:00 uair an chloig) = € 0.33
 • Táille d’fhianaise gur thug ionaid speisialaithe ábhair cúram sláinte amach = € 0.17
 • Táille do mhaoirseacht le linn a bheith san ospidéal =  € 3.32 in aghaidh an lae (ní ghearrfar an táille seo do mhaoirseacht ar pháistí faoi trí bliana d’aois, ar mháithreacha altranais agus ar othair atá níos óige ná ocht mbliana déag d’aois atá san ospidéal ag fáil cóir leighis le haghaidh ailse.