Erecept

Je používanie opakovaného receptu povinné?

Nie. Predpis liekov na opakovaný recept môže lekár využiť podľa svojho uváženia a znalosti stavu pacienta. Opakovaný recept umožní pacientovi vyberať v lekárni lieky, ktoré pacient berie pravidelne. Pred výberom nie je nutná návšteva ambulancie lekára. Zoznam liekov, ktoré nie je možné na opakovaný recept predpísať stanovuje vyhláška.

Kto môže predpísať opakovaný recept?

Každý lekár v rámci svojej odbornosti a príslušných preskripčných obmedzení môže vystaviť opakovaný recept s dobou platnosti maximálne 365 dní. Predpis je výlučne elektronický a lekár musí mať softvér s overením zhody a funkcionalitou na predpisovanie opakovaných receptov.

Aké lieky je možné predpísať na opakovaný recept?

Zoznam liekov, ktoré nie je možné na opakovaný recept predpísať stanovuje vyhláška. Na opakovaný recept nie je možné predpísať antibiotiká a psychotropné a omamné látky.

Je potrebné vytlačiť opakované recepty a dať ich pacientovi?

Nie. Opakovaný recept môže byť predpísaný len elektronicky. Pacient na výber nepotrebuje papierový recept. Jeho lieky sa v určenom čase automaticky objavia v zozname nevydaných predpisov, ktoré sa zobrazia ZPr v lekárni alebo výdajni.

Ako môžem zrušiť opakovaný recept?

Môžu nastať dve situácie: 1. pacient si ešte nevybral žiaden liek, 2. pacient si už nejaké lieky na základe predpisu vybral.
V prvom prípade je možné recept stornovať. Výber nebude možný. Lekár by mal zabezpečiť informovanie pacienta o storne a jeho dôvode. V druhom prípade je možné opakovaný recept „zneplatniť“. V praxi to znamená, že od momentu „zneplatnenia“ opakovaného receptu už nebude možné na tento recept vybrať predpísané lieky. Recept sa neobjaví v zozname nevybratých platných receptov v lekárni.

Od kedy je možné použiť opakovaný recept?

Možnosť predpisovať lieky na opakovaný predpis je stanovená zákonom a platí od 1. apríla 2018. Opakovaný recept je možné vystaviť iba elektronicky a ZPr potrebuje na jeho vystavenie certifikovaný softvér s overením zhody pre túto funkcionalitu.

Čo mi prinesie používanie opakovaných receptov?

Opakovaný recept pomôže znížiť počet návštev pacientov v ambulanciách, ktorí prešili iba kvôli obnoveniu predpisu. Lekár aj pacient spoločne ušetria čas. Opakovaný recept sa netlačí, takže lekár ušetrí aj týmto spôsobom. Pacient si bude môcť vybrať lieky v lekárni bez nutnosti návštevy svojho lekára. Rozhodnutie o predpise na opakovaný recept je vždy na lekárovi, ktorý pozná stav svojho pacienta.

Ako sa líši opakovaný recept od bežného receptu?

Okrem toho, že opakovaný recept je možné predpísať iba elektronicky, obsahuje predpis informáciu o platnosti až na 365 dní, počet povolených opakovaní určený kladným číslom väčším ako 1 a periódu medzi jednotlivými výbermi.
Lekár predpíše liek alebo liečivo podľa štandardných pravidiel pre 1 výber, doplní platnosť maximálne na 12 mesiacov, určí periódu výberu a predpis podpíše ePZP kartou. Spôsob predpisu sa nemení a je spravidla vecou implementácie v softvéri, ktorý lekár používa. Opakovaný recept sa netlačí.

Ako urobíme výdaj opakovaného receptu?

Z pohľadu lekárne sa v procese výdaj liekov nemení nič. Lekáreň, resp. ZPr, identifikuje pacienta podľa eID, bežného občianskeho preukazu alebo kartičky poistenca, načíta zoznam platných a nevydaných receptov a tie, ak ich má na sklade riadne vydá a zaznačí pomocou svojho softvéru príslušné výdaje liekov.
Pri opakovanom recepte sa výdajom automaticky aktivuje možnosť ďalšieho výberu po uplynutí príslušnej periódy medzi výbermi, ktorú určil predpisujúci lekár. Pred uplynutím tejto periódy výber možný nie je.
Ak uplynie platnosť receptu, výber možný nebude. Pacient musí navštíviť lekára, ktorý v prípade potreby predpis vystaví znova.

Ako sa dozviem, kedy je možné lieky z opakovaného receptu vybrať?

Ak neuplynula doba platnosti a opakovaný recept obsahuje „nevyčerpané“ dávky, príslušná dávka sa buď zobrazí v zozname nevydaných liekov, alebo bude pri danom predpise uvedený dátum, kedy najskôr je možné príslušný liek vybrať. Softvér lekárne tieto informácie poskytne ZPr po identifikácii pacienta a načítaní zoznam jeho nevydaných liekov na platné predpisy.

Pomýlil som sa pri predpise opakovaného receptu. Čo mám robiť?

Ak došlo k omylu s potenciálnym dopadom na pacienta, lekár informuje pacienta, stornuje pôvodný recept a vystaví nový opakovaný recept.Ak už pacient vybral liek alebo liečivo, opakovaný recept je možné iba „zneplatniť“.

Môžem vydať celkové predpísané množstvo na opakovanom recepte?

Nie. Celkové množstvo predpísané na opakovanom recepte (súčet zo všetkých opakovaní) nie je možné vydať naraz. Vydávané sú množstvá do maximálnej, lekárom predpísanej výšky, pre jeden výber.

Môžem pre opakovaný recept urobiť odpis?

Nie. Pre Opakovaný recept nie je možné vytvoriť Odpis. Použije sa blokovanie receptu, ktoré bude pre lekárenské softvéry k dispozícii najneskôr od 1. júla 2018.

Ako sa mení koncept funkcie erecept v ezdravie?

NCZI a zdravotné poisťovne podporujú konsolidáciu elektronizácie v slovenskom zdravotníctve, preto sa dohodli na spolupráci a integrácii systému ezdravie a systémov zdravotných poisťovní (Bezpečné lieky online a eRecept) v časti elektronického predpisu a výdaja liekov do spoločnej funkcie erecept. Riešenia zdravotných poisťovní sa tak v elektronickej preskripcii a dispenzácii stávajú integrálnou súčasťou systému ezdravie (resp. NZIS). Nový koncept integruje a konsoliduje existujúce riešenia na trhu, využíva súčasný front-endový systém dodávateľov IS PZS a zdravotných poisťovní, back-endové spracovanie na úrovni NCZI a využíva služby Národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS).

Funkcia erecept obsahuje všetky elektronické služby a rozhrania potrebné na vystavenie a výdaj elektronického receptu alebo poukazu cez jednotné a pre všetky zdravotné poisťovne záväzné rozhranie odsúhlasené NCZI. Ostatné služby ezdravie sú poskytované bez zmeny.

Ako zmena konceptu ovplyvní PZS?

Nový koncept využíva existujúce elektronické služby zdravotných poisťovní a integruje ich do národného systému ezdravie ako doména erecept. Nevyhnutné technické úpravy sa udejú na pozadí medzi informačnými systémami zdravotných poisťovní a Národným zdravotníckym informačným systémom (NZIS). Vďaka tomu lekári ani lekárnici nepocítia pri elektronickom predpise alebo výdaji žiadnu zmenu, teda naďalej budú predpisovať a vydávať lieky a pomôcky zo svojho softvéru tak ako doteraz a zároveň budú môcť byť zapojení aj do systému ezdravie.

Zmenou bude používanie preukazu zdravotníckeho pracovníka ePZP na overenie lekára a podpis elektronických záznamov (legislatívna povinnosť od 1. 1. 2018) či možnosť lekára vyznačiť zákaz výdaja náhradného lieku priamo do elektronického preskripčného záznamu prípadne vystaviť opakovaný recept s súlade s platnou legislatívou a príslušnými metodickými usmerneniami odborných združení a komôr.

K akému dátumu je dodávateľ IS PZS povinný zapracovať zmeny súvisiace s doménou erecept?

Dňa 30.6.2017 bol dodávateľom softvéru IS PZS zaslaný aktualizovaný Integračný manuál pre doménu erecept. Dodávateľ má v zmysle zákona povinnosť zapracovať zmenu do 60 dní od zverejnenia zmeny, t. j. je povinný do 31.8.2017 zapracovať zmeny súvisiace s doménou erecept. Následne má dodávateľ 30 dní na preukázanie zapracovania zmien prostredníctvom Overenia zhody, ktorú vykonáva v spolupráci s NCZI a zdravotnými poisťovňami.

Kedy je plánované nasadenie domény erecept do produkcie?

Národný zdravotnícky informačný systém bude nasadený do produkcie k 1.10.2017. Nasadenie do produkcie IS PZS si riadi každý dodávateľ IS PZS samostatne. Koordinácia nasadenia verzií komponentov NZIS je riadená spoločne v rámci NCZI a všetkých zdravotných poisťovní.

Čo aktualizovaný integračný manuál k funkcie erecept obsahuje?

Tento integračný manuál zabezpečí, že od jeho nasadenia do produkcie:

 • údaje o elektronicky predpísaných aj vydaných liekoch alebo pomôckach budú na pozadí synchronizované s NZIS a z neho sa automaticky doplnia do elektronickej zdravotnej knižky,
 • lekári budú môcť pri elektronickom predpise vyznačiť zákaz výdaja náhradného lieku,
 • ZPr budú pri elektronickom predpise aj výdaji lieku alebo pomôcok (takisto pri storne) využívať ePZP a eID,
 • ePZP používa lekár na elektronické podpísanie predpisu lieku alebo pomôcky,
 • ePZP používa lekárnik na elektronické podpísanie výdaja lieku alebo pomôcky.

 

Čo konkrétne sa zmení v práci lekárov a lekárnikov na základe aktualizovaného integračného manuálu?

Zmenou bude používanie preukazu zdravotníckeho pracovníka ePZP na overenie lekára a podpis elektronických záznamov (legislatívna povinnosť od 1.1.2018) či možnosť lekára vyznačiť zákaz výdaja náhradného lieku priamo do elektronického preskripčného záznamu prípadne vystaviť opakovaný recept.

Lekár bude ePZP používať na overenie (autentifikáciu) svojej osoby voči NZIS a následne sa údaje z nej použijú pri podpisovaní elektronických záznamov, ktoré lekár prostredníctvom svojho informačného systému vytvára a ktorý ich následne posiela do jednotlivých domén NZIS. Proces a koncept známy zo zdravotných poisťovní BL online a eRecept sa nemení, nemenia sa pravidlá a kontroly pri preskripcii.

Bude zapojenie do domény erecept (elektronická preskripcia a dispenzácia) pre PZS povinné? Odkedy?

Každý PZS a ZPr je od 1.1.2018 povinný vykonávať elektronickú predpis a výdaj lieku a zdravotníckej pomôcky vo svojom ambulantnom, nemocničnom alebo lekárenskom informačnom systéme (okrem iných služieb NZIS) prostredníctvom domény erecept.

Čo ak môj dodávateľ IS PZS neprejde overením zhody a ja nebudem môcť byť zapojený do ezdravie? Vyplynú mi z toho nejaké sankcie/problémy?

V zmysle platnej legislatívy je každý PZS a ZPr povinný pripojiť sa do systému ezdravie najneskôr k 1.1.2018, inak mu môže Ministerstvo zdravotníctva SR vyrubiť prípadnú sankciu až do výšky 663 €. Odporúčame kontaktovať svojho dodávateľa IS PZS a informovať sa o jeho pripravenosti na integráciu s NZIS pre poskytnutie služieb, ktoré PZS potrebuje pre plnohodnotné fungovanie v zmysle zákona od 1.1.2018.

NCZI v spolupráci so zdravotnými poisťovňami poskytuje pre dodávateľov IS PZS podporu pri implementácii zmien a priebežne monitoruje stav nasadenia zmien a pripojenia dodávateľov softvéru do NZIS.

Aktuálne nepoužívam systém od zdravotnej poisťovne (systémy Bezpečné lienky online/eRecept). Potrebujem ju na to, aby som sa zapojil do ezdravie pri elektronickom predpise a výdaji lieku? Doteraz som bol pilotom pre ezdravie, musím sa po novom aj ja pripojiť k systému zdravotnej poisťovne (BLO/eRecept)?

Je potrebné odlišovať technické a finančné hľadisko. Z technického pohľadu elektronické služby nad rámec domény erecept jednotlivých zdravotných poisťovní (Bezpečné lieky online, eRecept) nie sú nevyhnutnou podmienkou fungovania domény erecept.

Nie je potrebné ich aktivovať, stačí, ak máte v softvéri aktivovanú doménu erecept. Na jeho aktiváciu je však potrebné splniť aj podmienky stanovené jednotlivými zdravotnými poisťovňami, keďže ich systémy na elektronickú preskripciu a dispenzáciu sa stali integrálnou súčasťou domény erecept.

Podmienky pre zmluvných PZS sú:

 • podpísaný dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej/lekárenskej starostlivosti,
 • podpísaná zmluva o elektronických službách s príslušnou zdravotnou poisťovňou, na základe ktorej získate prihlasovacie meno (login) a heslo pre elektronickú komunikáciu so zdravotnou poisťovňou.
Ak však chcete získať viac financií od zdravotných poisťovní (vyššia cena bodu pre špecialistov, resp. zvýhodnená kapitácia pre všeobecných lekárov) napríklad aj na pokrytie platieb, ktoré si budú fakturovať vaši dodávatelia softvéru, doména erecept vám nestačí. Potrebujete mať aktivované kompletné elektronické služby Bezpečné lieky online a eRecept a splniť podmienky, ktoré si každá zdravotná poisťovňa definuje vo svojich zmluvách s PZS. Dôvodom je fakt, že zdravotné poisťovne finančne motivujú a odmeňujú lekárov za kvalitnejšiu, efektívnejšiu a bezpečnejšiu liečbu, a preto môžu požadovať využívanie aj ďalších elektronických služieb nad rámec domény erecept. Finančné modely jednotlivých zdravotných poisťovní sa môžu líšiť. Pre viac informácií kontaktujte zdravotnú poisťovňu a postupujte podľa jej inštrukcií.

Ako PZS chcem byť súčasťou ezdravie, ale nechcem si aktivovať systém zdravotnej poisťovne. Je to možné?

Je potrebné odlišovať technické a finančné hľadisko. Z technického pohľadu elektronické služby jednotlivých zdravotných poisťovní (Bezpečné lieky online, eRecept) nie sú nevyhnutnou podmienkou fungovania domény erecept a zapojenia sa do systému ezdravie.

Nemusíte si ich aktivovať, stačí, ak budete mať v softvéri aktivovanú doména erecept. Na jeho aktiváciu však potrebujete splniť aj podmienky stanovené jednotlivými zdravotnými poisťovňami, keďže ich systémy na elektronickú preskripciu a dispenzáciu sa stali integrálnou súčasťou domény erecept.

Týmito podmienkami pre zmluvných PZS sú:

 • podpísaný dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej/lekárenskej starostlivosti,
 • podpísaná zmluva o elektronických službách s príslušnou zdravotnou poisťovňou, na základe ktorej získate prihlasovacie meno (login) a heslo pre elektronickú komunikáciu so zdravotnou poisťovňou.
Ak však chcete získať viac financií od zdravotných poisťovní (vyššia cena bodu pre špecialistov, resp. zvýhodnená kapitácia pre všeobecných lekárov) napríklad aj na pokrytie platieb, ktoré si budú fakturovať vaši dodávatelia softvéru, doména erecept vám nestačí. Potrebujete mať aktivované kompletné elektronické služby Bezpečné lieky online a eRecept a splniť podmienky, ktoré si každá zdravotná poisťovňa definuje vo svojich zmluvách s PZS. Dôvodom je fakt, že zdravotné poisťovne finančne motivujú a odmeňujú lekárov za kvalitnejšiu, efektívnejšiu a bezpečnejšiu liečbu, a preto môžu požadovať využívanie aj ďalších elektronických služieb nad rámec domény erecept. Finančné modely jednotlivých zdravotných poisťovní sa môžu líšiť. Pre viac informácií kontaktujte zdravotnú poisťovňu a postupujte podľa jej inštrukcií.

Okrem toho je pre zapojenie do ezdravie potrebné:
 • Požiadať o vydanie ePZP karty a čítačky.
 • Overiť, či má váš dodávateľ IS PZS certifikovaný softvér, ktorý prešiel overením zhody. Zoznam certifikovaných dodávateľov IS PZS nájdete na webovej stránke NCZI: http://www.ezdravotnictvo.sk/Documents/overenie_zhody/zoznam_vydanie_osvedcenie.xls
 • Kontaktovať dodávateľa IS PZS so žiadosťou o inštaláciu softvéru.
 • Zabezpečiť nahlásenie/preverenie pracovno-právnych vzťahov.
 • Zabezpečiť školenie zdravotníckych pracovníkov.

Ako budem postupovať pri predpise/výdaji liekov pre pacientov z Unionu?

Union v súčasnosti implementuje doménu erecept vo svojom systéme a zabezpečí integráciu do systému ezdravie. Overenie informačného systému zdravotnej poisťovne Union je naplánované na mesiac december 2017 tak, aby boli všetky zdravotné poisťovne pripravené na zapojenie do NZIS pre doménu erecept k 1. 1. 2018. Rozhrania, ktoré budú v ZP Union implementované, sú totožné a v súlade s Integračným manuálom erecept z 30. 6. 2017 a súvisiacimi dokumentami.

Služby Union budú z pohľadu rozhraní totožné so službami VšZP a Dôvera. Po vypublikovaní prostredí Union, si môže PZS alebo dodávateľ SW overiť funkcie. Implementáciu a komunikáciu je potrebné riešiť parametricky.

Prestane sa klasický recept vydávať po sfunkčnení funkcie erecept?

Elektronizácia receptov a poukazov je jedným z kľúčových bodov vízie elektronického zdravotníctva. Cieľom je odstrániť papierové evidencie a okrem iného aj zvýšiť bezpečnosť pacienta v procese liečby liekmi. Lekárom podpísaný elektronický recept postupne nahradí papierové verzie a jeho vystavovanie v elektronickej forme je od 1. 1. 2018 povinné. Papierové recepty v podobe ako ich poznáme dnes postupne prestanú existovať.

Nevýhodou papierového receptu je aj fakt, že na rozdiel od elektronického za papierový recept pacient platí v lekárni 17 centov. Je veľmi dôležité, aby na procese zvyšovanie kvality, bezpečnosti a efektívnosti liečby pacienta participovali všetky dotknuté subjekty bez rozdielu, pretože elektronizácia je jedným z technických prostriedkov, ktoré pomôžu tieto ciele dosiahnuť.

V zmysle zákona 577/2004 Z.z. (§ 38a):

 • Pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti pri výdaji liekov alebo dietetických potravín je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. d) 0,17 €, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. d); ak ide o lekársky predpis s identifikátorom preskripčného záznamu 28b) v elektronickej zdravotnej knižke, 28c) je výška úhrady poistenca 0 €.
 • Pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti pri výdaji zdravotníckych pomôcok je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. e) 0,17 €, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. e); ak ide o lekársky poukaz s identifikátorom preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke, je výška úhrady poistenca 0 €.

Bude v preskripcii kontrola predpísaných liekov? Čo v prípade, že pacient si každý týždeň chodí dávať predpisovať tie isté lieky?

Jednou z výhod elektronickej preskripcie je aj zavedenie možnosti predpisu tzv. opakovaného receptu, kde môže lekár na základe svojho rozhodnutia vystaviť recept, ktorý umožní opakovaný výber predpísaného lieku v určenom období a s jasne určenou preriódou pre výber. Očakávame, že toto je jeden z benefitov, ktorí ocenia lekári aj ich chronickí pacienti. Riadenie liečebného režimu je plne v kompetencii lekára. Systém elektronického zdravotníctva prináša nové možnosti, ktoré pri klasickom papierom recepte neboli možné a očakávame, že ich lekári a pacienti začnú využívať v bežnej praxi.

Ako sa pripojí nezmluvný lekár?

Zdravotné poisťovne a NCZI zabezpečia, aby elektronickú preskripciu a dispenzáciu mohli podľa platnej legislatívy realizovať aj nezmluvní PZS jednotlivých zdravotných poisťovní. Detailnejšie informácie a inštrukcie pre nezmluvných PZS bude komunikovať NCZI, resp. jednotlivé zdravotné poisťovne.

Kto a ako zabezpečí informovanosť PZS o doméne erecept?

Garantom je NZCI, ktoré monitoruje proces zavedenia elektronického zdravotníctva a všetkých jeho domén a súčastí. Komunikačne sa k NCZI pridajú aj jednotlivé zdravotné poisťovne.

NCZI komunikuje s PZS prostredníctvom deployment tímu, zároveň od septembra NCZI prezentuje koncept domény erecept na veľkých konferenciách pre lekárov, lekárnikov a zdravotné sestry.

Zostane povinnosť PZS mať meno a heslo pre všetky tri zdravotné poisťovne alebo sa to zlúči?

Doména erecept je aktuálne postavená, najmä kvôli bezpečnosti, na samostatných prihlasovacích menách (loginoch) a heslách každej zdravotnej poisťovne. Analyzujeme možnosti, ako súčasné riešenie pre PZS zjednodušiť. Meno a heslo je však potrebné zadať do softvéru len raz, pri aktivácii domény erecept, následne už systém funguje bez potreby opakovaného zadávania prihlasovacích údajov. Cieľom NCZI je, aby PZS, resp. zdravotnícky pracovník mali len jedno meno a heslo, prípadne aby sme použili ePZP karty na čo najviac funkcionalít.

Čo ak mi to nebude fungovať? Na koho sa mám po novom obrátiť – dodávateľ, ZP, NCZI?

Ak sa v súvislosti s vašim IS vyskytnú problémy, je potrebné kontaktovať vášho dodávateľa IS PZS. Dáta zbiera a spracováva váš informačný systém, ktorý ich zasiela cez určené služby do NZIS, prípadne do príslušnej zdravotnej poisťovne, ak sa jedná o služby nad rámec domén zdravie.

Otázky ohľadom ezdravie nad rámec domény erecept, adresujte podľa doteraz platných procesov na NCZI. NCZI na účely poskytovania podpory pre dodávateľov IS PZS zabezpečuje Call Centrum a priestor na diskusiu vytvára aj na pravidelných stretnutiach a workshopoch.

NCZI zabezpečuje podporu najmä k rozhraniam, procesom a ich použitiu, prípadne implementácii, overeniu zhody, ePZP, dokumentácii k ezdravie a FAQ.

Bude sa prostredníctvom funkcie erecept vykazovať aj predpis a výdaj liekov s nulovou úhradou zdravotnej poisťovne?

Áno.

Budú musieť funkciu erecept využívať aj nezmluvní poskytovatelia v prípade, že budú predpisovať lieky?

Áno. Pre všetkých PZS platia rovnaké pravidlá.

Dovolí lekárenský softvér lekárnikovi vydať liek v rámci generickej substitúcie aj v prípade, že lekár nesprávne vyznačí zákaz výdaja náhradného lieku?

Áno. Zákaz výdaja náhrady sa len prenáša z papierovej formy do elektronickej. Špecifikácia je pripravená tak, že lekárnik nebude softvérom obmedzený pri výdaji pomôcky, zákaz výdaja náhrady pribudne len ako informácia do existujúceho preskripčného záznamu. Bude však na zodpovednosti lekárnika (tak ako doteraz), aby výdaj lieku, pomôcky, resp. zákaz výdaja náhradného lieku realizoval plne v súlade s existujúcou legislatívou.

Bude „elektronický recept“ v rámci projektu ehealth zavedený už 1.1.2018?

Áno, bude. Je to legislatívna povinnosť. Elektronické zdravotníctvo (ezdravie) na to pripravené bude. Testy riešení a integrácie systémov zapojených subjektov už prebiehajú.

Bude „elektronický recept“ od začiatku zavedený v plnej miere, t. j. budú jeho zavedením zároveň zrušené klasické recepty alebo to prebehne postupne ? Ako postupne, do akej doby?

Národný systém a jeho súčasti budú technicky pripravené.

Prechod na úplnú bezpapierovú komunikáciu pre predpisovaní a výdaji liekov veľmi závisí aj od pripravenosti jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) a ich softvérového vybavenia. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) ako národný operátor robí všetky aktivity v roku 2017 tak, aby mali PZS aj dodávatelia informačných systémov všetky potrebné informácie na používanie elektronických receptov.

Netreba zabúdať, že papierový záznam sa môže objaviť v prípadoch, keď zlyhá ktorýkoľvek z technických článkov a pacient si môže tlač papierového dokladu u predpisujúceho lekára požiadať. Povinnosť určuje legislatíva. Prechodné obdobie nie je stanovené a myslíme si, že ak sa k integrácii a výhodám elektronického zdravotníctva postavia zapojené subjekty pozitívne a aktívne, prechod môže byť veľmi rýchly. Jedným z dôležitých cieľov je zvyšovanie bezpečnosti liečby pacienta, kde hrajú lieky veľmi významnú rolu.

Bude namiesto receptu lekár tlačiť iný „doklad“ na vyzdvihnutie lieku?

Pacient si môže tlač papierového receptu tak, ako ho pozná aj dnes, u predpisujúceho lekára vyžiadať. Celkovej elektronizácii a identifikácii pacienta pri predpise alebo výdaji pomôže aj zavedenie elektronických občianskych preukazov (eID) v súlade s plánom a prechodným obdobím pre eID. Elektronický recept je na túto alternatívu pripravený. Cieľom je papier zrušiť a na identifikáciu pacienta používať po plnom zavedení eID. Dovtedy sa použijú preukazy poistencov, na ktoré sú občania zvyknutí aj dnes.

Bude lekáreň vyžadovať papierový recept v prípade, ak občan príde s ereceptom a pripojená lekáreň identifikuje, že erecept má neplatný podpis, resp. je nepodpísaný?

Áno bude. Je to v zmysle legislatívy.


Dátum poslednej aktualizácie: 27.4.2018