Všetko o ezdravie

Prečo nie je možné podať žiadosť o ePZP cez IOMO pracovisko Slovenskej pošty?

NCZI k 9. 4. 2018 dočasne pozastavila prijímanie žiadostí cez IOMO pracoviská Slovenskej pošty.

Existujú sankcie v súvislosti s pripojením do ezdravie?

Áno, v súvislosti s novými povinnosťami v zákone existujú aj prípadne sankcie za ich nedodržanie. Tieto sankcie je možné rozdeliť podľa osoby zodpovednej za ich nedodržanie:

 1. Sankcie pre zdravotníckeho pracovníka (ZPr)
  Pre zdravotníckeho pracovníka existujú prípadne sankcie vyplývajúce z nedbalosti pri požiadaní o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka prípadne jeho neskoršom používaní. Ak zdravotnícky pracovník úmyselne nesprávne v žiadosti uvedie osobné údaje pre vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka hrozí mu pokuta 200 €. Rovnaká pokuta mu hrozí v prípade, že mu preukázateľne bude dokázané, že svoj preukaz zdravotníckeho pracovníka úmyselne nechránil, zapríčinil jeho stratu, odcudzenie, čo malo za následok zneužitie preukazu a on túto skutočnosť nenahlásil NCZI, aby predišiel tejto situácii.

 2. Sankcie pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS)
  Pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti existujú sankcie, ak si PZS nezaobstará a nebude používať pri vedení zdravotnej dokumentácie IS PZS s overením zhody. Vtedy je možné mu udeliť pokutu do výšky 663 €. Vyššia sankcia sa vzťahuje v prípade, že PZS nebude viesť zdravotnú dokumentáciu, ktorej súčasťou je aj elektronická zdravotná dokumentácia a pri tomto porušení je možné dostať pokutu až do výšky 16 596 €, v lekárenskej zdravotnej starostlivosti až do výšky 25 000 €. Tieto sankcie sú udeľované až v momente kedy je dokázané, že išlo o vedomé porušenie zákona. V prípade, že PZS nedržal zákon z objektívnych dôvodov alebo k porušenie zákona nedošlo vlastným pričinením a vie túto skutočnosť preukázať, sankcia PZS nebude udelená.

Kto má povinnosť nahlasovať pracovnoprávne vzťahy (PPV)?

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný nahlasovať NCZI konkrétny spôsob výkonu zdravotníckeho povolania vyjadrený typom právneho vzťahu s poskytovateľom, dátum jeho začatia a ukončenia a pracovný úväzok vrátane jeho členenia (§ 79 odsek 1 písmeno zc) zákona č. 578/2004 Z.z. v spojení s § 14 odsek 1 písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 9/2014 Z.z.).

Čo budem musieť urobiť, aby som sa zapojil do ezdravie?

Pre zapojenie do systému ezdravie je potrebné:

 1. Požiadať o vydanie ePZP karty a čítačky.
 2. Overiť, či má váš dodávateľ IS PZS certifikovaný softvér, ktorý prešiel overením zhody. Zoznam certifikovaných dodávateľov IS PZS je zverejnený na webovej stránke NCZI: http://www.ezdravotnictvo.sk/Documents/overenie_zhody/zoznam_vydanie_osvedcenie.xls
 3. Kontaktovať dodávateľa IS PZS so žiadosťou o inštaláciu aktualizovaného softvéru.
 4. Zabezpečiť nahlásenie/preverenie pracovno-právnych vzťahov v rámci PZS.
 5. Zabezpečiť školenie zdravotníckych pracovníkov v rámci PZS.
 6. Splniť podmienky stanovené jednotlivými zdravotnými poisťovňami (z dôvodu, že systémy na elektronickú preskripciu a dispenzáciu sa stali integrálnou súčasťou domény erecept systému ezdravie).

Sú zmeny skoordinované medzi zdravotnými poisťovňami alebo sa môže stať, že zdravotné poisťovne sa rozídu vo funkcionalite a môj softvér sa bude inak správať pri pacientoch z rôznych zdravotných poisťovní?

NCZI koordinuje úpravy všetkých softvérov, aby boli zladené pre všetky zdravotné poisťovne v jednotných a záväzných rozhraniach, ktoré vydáva NCZI. Integračné manuály sú napísané tak, aby predpis aj výdaj prebiehali rovnako pre všetky zdravotnými poisťovňami bez rozdielu. Platný a záväzný integračný manuál erecept - pre ezdravie je zverejnený na integračnom portáli NCZI.

Pribudnú PZS/ZPr nejaké nové povinnosti voči NCZI, MZ SR, zdravotnej poisťovni pripojením do ezdravia? Musím podpisovať nejakú zmluvu/dodatok...?

Voči NCZI vzniká povinnosť ZPr podpisu zmluvy pri žiadosti o ePZP kartu. Z pohľadu systému zdravotnej poisťovne (Bezpečné online lieky/eRecept) nie je potrebné podpisovať žiadne nové dokumenty nad rámec tých, ktoré boli podmienkou pripojenia do elektronického systému zdravotnej poisťovne aj doteraz. Poisťovne prideľujú prístupové údaje k elektronickým službám na základe zmluvy, ktorú môže uzavrieť aj nezmluvný lekár. Časti systémov zdravotných poisťovní sa stávajú súčasťou NZIS a prejdú overením zhody tak, ako softvér pre PZS.

Čo je pracovnoprávny vzťah (PPV) a ako sa aktualizuje?

Pracovnoprávny vzťah slúži na kontrolu, či daný zdravotnícky pracovník má právomoc na prístup k dátam uloženým v systéme. Pracovnoprávny vzťah je vypĺňaný prostredníctvom systému ISZI (Informačný systém zdravotníckych informácií) a zadáva sa kombináciou kódu PZS (P/N kódy určené pre ZPr) a rodného čísla ZPr. Touto kombináciou je skontrolované, či daný PZS u daného PZS pracuje ako aj na akej odbornosti pracuje (či je všeobecný lekár alebo špecialista).

Ako často treba aktualizovať PPV (pracovnoprávne vzťahy)?

PZS je povinný aktualizovať pri každej zmene PPV v zmysle platnej legislatívy - Zákon č. 578/2004 Z.z., zákon č. 153/2013 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 9/2014 Z.z.

Je súčasťou elektronického zdravotníctva aj vykazovanie pre poisťovňu?

Nie, nie je.

Budú do elektronického zdravotníctva zapojení aj zubári?

Zubári, ako ostatní ZPr, musia v zmysle legislatívy do 31.10.2017 požiadať o ePZP a od 1. 1. 2018 zapisovať do elektronického zdravotníctva.

Ako budú pripájaní starší lekári, alebo tí, ktorí zatiaľ nepoužívajú PC?

Pripojení budú všetci pripojiteľní ZPr. Každý lekár musí používať PC a internetové pripojenie. To stanovuje platná legislatíva (vykazovanie štatistík, poisťovne). Ak má ZPr dohodu so zdravotnou poisťovňou, na základe ktorej má možnosť predpisovať lieky a zdravotné pomôcky pre vlastnú spotrebu pod tzv. „kódom 99“, predpisuje len papierovou formou pre vlastnú spotrebu. Ak ZPr okrem vlastnej potreby disponuje aj zmluvným vzťahom ako PZS, je nevyhnutné zapojenie do NZIS. Ak ide o fyzickú osobu bez výkonu povolania v rámci PZS, pripojenie do NZIS nie je potrebné.

Budú pripájané aj všetky lekárne?

Od 1.1.2018 musia byť všetci PZS pripojení do ezdravie.

Musí lekár používať ezdravie?

Do 31.12.2017 môže, od 1.1.2018 musí.

Kde nájdem od 1.1.2018 medicínske dáta pacienta?

V čase, keď sa lekár pripojí do NZIS, budú v EZK jeho pacientov zdravotné záznamy z lekární, laboratórií, ambulancií, nemocníc tých PZS, ktorí sú už pripojení. Kým sa databáza NZIS naplní dostatočným množstvom týchto dát od pripojených PZS, PZS môžu využívať iné alternatívne zdroje medicínskych dát už aktuálne dostupné vo svojom informačnom systéme. Bližšie informácie o týchto možnostiach vie poskytnúť dodávateľ IS PZS.

Môže neatestovaný lekár vykonávať zápis do ezdravie?

V zmysle platnej legislatívy takýto lekár nemôže vykonávať zápis do nemocničného/ambulantného informačného systému a teda ani do NZIS.

Ako majú postupovať nasledovné povolania: optometrista, očný optik, v nasledovných situáciách:

a) majú povinnosť zapisovať do ezdravie, b) majú povinnsť čítať z NZIS, c) aký typ zdravotnej dokumentácie majú vytvárať?

V súlade s platným zákonom 153/2013 Z.z. povinnosť požiadať si o preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) má každý zdravotnícky pracovník. Ak sú uvedení ZPr registrovaní a vykonávajú povolanie, táto povinnosť pre nich rovnako vyplýva.

Očný optik, optometrista:

Pripojenia optík nebude realizované do konca roka 2018 a to z dôvodu potreby úpravy platnej legislatívy v rozsahu definície optiky. Aktuálne totiž očné optiky vykonávajú svoju činnosť na základe živnostenského oprávnenia a súhlasného posudku ŠÚKL. Z tejto skutočnosti vyplýva, že nakoľko očné optiky nevykonávajú svoju činnosť na základe povolenia podľa zákona č. 362/2011 Z.z., nespĺňajú zákonnú definíciu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti z čoho vyplývajú všetky povinnosť súvisiace s pripojením do ezdravie.

Ako má v súčasnosti postupovať lekár, ak mu nejde zápis údajov do ezdravie. Má viesť papierovú dokumentáciu?

Zdravotnícky pracovník musí kontaktovať dodávateľa informačného systému. Do dodania aktualizácie je potrebné všetky záznamy tlačiť.

Ako má lekáreň pri vykazovaní označiť, že pacient neplatil 17 centov, pretože mal platne podpísaný elektronický recept?

Pri vykazovaní použije príznak O – oslobodený.

Bude lekáreň vyžadovať papierový recept v prípade, ak občan príde s ereceptom a pripojená lekáreň identifikuje, že erecept nie je podpísaný, resp. podpis je neplatný?

Áno bude. Je to v zmysle legislatívy.

Dátum poslednej aktualizácie: 27.4.2018