Evyšetrenie

Musí dať pacient povolenie lekárovi zapisovať jeho zdravotné záznamy do systému ezdravie? Napr. v rámci informovaného súhlasu?

Nie. Pacient nezadáva súhlas na zápis jeho zdravotných záznamov do systému ezdravie. Pacient v rámci podpisu informovaného súhlasu dáva lekárovi-špecialistovi súhlas na prístup k jeho zdravotnej dokumentácii, nikdy nie na ich zápis. Vytváranie zdravotnej dokumentácie je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Akým druhom zápisu sa do ezdravia zapisuje zápis z konzília?

Zápis z konzília sa zapisuje ako časť výsledku v prepúšťacej správe pacienta.

Aj po zavedení ezdravie bude potreba papierovej formy pacientskej dokumentácie? Bude dokumentácia duplicitne v papierovej aj elektronickej podobe?

Aktuálne sa pacientska dokumentácia musí viesť aj v papierovej forme. V súlade s legislatívnou zmenou k 1. 1. 2018, lekár, ktorý vytvorí záznam elektronicky po dohode s pacientom nemusí vytlačiť záznam z vyšetrenia.

Ako získať súhlas k prístupu k záznamom pacienta s ťažkými psychickými poruchami?

Pacient s ťažkými psychickými poruchami má definovaného zákonného zástupcu, ktorý podpisuje súhlas v jeho mene.

Sú rozsiahle nálezy, dekurzy súčasťou chorobopisu?

Áno, sú súčasťou záznamu z odborného vyšetrenia alebo prepúšťacej správy, závisí to od poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Budú prístupné sexuologické diagnózy? Nemôže dôjsť k prezradeniu informácií?

Áno, sexuologické diagnózy sú súčasťou ostatných diagnóz. Ak však záznam zapísal lekár v odbore psychiatria alebo klinická psychológia, je neprístupný aj pre všeobecného lekára.

Bude možné kopírovať informácie z ezdravie? (napr. z časti anamnéza)

Záznam zobrazený v ezdravie je platným záznamom, ktorý vytvoril zdravotnícky pracovník a podpísal ho svojim ePZP. Záznamy z ezdravie nie je možné kopírovať do iných systémov, v prípade, že zdravotnícky pracovník potrebuje získať informáciu, ktorá bola vytvorená iným zdravotníckym pracovníkom, pristupuje cez vyhľadávanie priamo v ezdravie.

Ak by to lekár skopíroval a uložil od seba, bolo by to podpísané ePZP ako vlastný záznam.

Kto môže pristupovať k mojim zdravotným záznamom?

Všeobecný lekár

 • prístup k celej zdravotnej dokumentácii pacienta, okrem záznamov vytvorených lekárom v špecializačnom odbore psychiatria alebo klinická psychológia – na základe rodného čísla
 • prístup k týmto psychiatrickým záznamom na základe súhlasu pacienta po vložení eID do technického zariadenia PZS a poskytnutí súhlasu buď:
  • zadaním cez tlačidlo "áno/nie" po zobrazení výzvy na displeji,
  • zadaním úradného autentifikátora (bezpečnostný ochranný kód – BOK) v prípade, že osoba/pacient to vyžaduje a má to zaznačené prostredníctvom svojej elektronickej zdravotnej knižky – EZK (prístup cez www.nzp.sk, Správa súhlasov – Nastavenie eID).
Lekár/špecialista – 2 úrovňová autentifikácia
 • k pacientskemu sumáru, v ktorom sa nachádzajú život zachraňujúce údaje
  • ak pacient nemá OP s elektronickým čipom na základe RČ po podpise rozšíreného informovaného súhlasu
  • ak má pacient OP s elektronickým čipom vložením do technického zariadenia PZS
 • k ostatným zdravotným údajom na základe súhlasu pacienta po vložení eID do technického zariadenia PZS a poskytnutí súhlasu buď:
  • zadaním cez tlačidlo „áno/nie“ po zobrazení výzvy na displeji,
  • zadaním úradného autentifikátora (bezpečnostný ochranný kód – BOK) v prípade, že osoba/pacient to vyžaduje a má to zaznačené prostredníctvom svojej elektronickej zdravotnej knižky – EZK (prístup cez www.nzp.sk, Správa súhlasov – Nastavenie eID).

 

Kto vidí psychiatrické záznamy pacienta?

Iba psychiater, ktorý je autorom záznamu.

Podľa Zákona 153/2013 Z.z., §5,

(6) Údaje z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú

a) ošetrujúcemu lekárovi poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „všeobecný lekár“), s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,23) v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a

b) po zadaní rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla, okrem elektronických zdravotných záznamov vytvorených lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo psychológom so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia, poradenská psychológia alebo pracovná a organizačná psychológia, ....

Aké informácie o pacientovi vidí v ezdravie lekár – špecialista?

Lekár – špecialista má prístupný len výmenný lístok a pacientsky sumár. Ak dostane súhlas pacienta, uvidí kompletnú zdravotnú dokumentáciu pacienta.

Je informovaný súhlas súčasťou ezdravia?

Lekár – špecialista dáva podpísať pacientovi poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta v zmysle § 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Informovaný súhlas nie je súčasťou ezdravie. Pacient podpisuje informovaný súhlas v papierovej forme.

Informovaný súhlas súvisí s ezdravie len v prípade prístupu k pacientskemu sumáru. Aktuálne lekár-špecialista pre získanie pacientskeho súhlasu postupuje v súlade s legislatívou, kedy podpisuje rozšírený informovaný súhlas, čím umožňuje pristúpiť zdravotníckemu pracovníkovi k pacientskemu sumáru bez potreby vloženia eID (link: http://www.udzs-sk.sk/vzor-informativneho-suhlasu).

Čo v prípade, ak pacient nie je schopný dať súhlas prostredníctvom eID (nemá eID) k prístupu k zdravotnej dokumentácii?

Lekár má prístup vždy k pacientskemu sumáru – k život zachraňujúcim údajom aj na základe rozšíreného informovaného súhlasu, ktorý pacient podpisuje pri každom ošetrení. Lekár prípadne pristupuje k dátam na základe odporúčania na odborné vyšetrenie/ústavnú starostlivosť, kde vysielajúci lekár uvedie všetky relevantné záznamy.

Bude liekový profil prístupný pre všetkých lekárov?

Pacientsky sumár obsahuje liekovú anamnézu alebo zoznam medikačných záznamov (za posledných 6 mesiacov), lekárovi je prístupný na základe vloženia eID pacienta s čipom resp. podpisom papierového informovaného súhlasu.

Čo s pacientom s diagnózou AIDS – bude info v pacientskom sumáre?

Áno, uvedená informácia sa bude zobrazovať v pacientskom sumáre, ak ju MZ uvedie vo vyhláške ako život ovplyvňujúcu chorobu.

Môže zdravotnícky záchranár pristupovať k informáciám o pacientovi?

Údaje z elektronickej zdravotnej knižky sa poskytujú zdravotníckemu pracovníkovi záchrannej zdravotnej služby pri zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu identifikačných údajov osoby a pacientskeho sumára (zákon č.153/2013 Z.z.).

Lekár záchranár bude mať prístup bez súhlasu pacienta k tzv. emergency datasetu (len na čítanie). Zdravotníckemu pracovníkovi – inému ako lekárovi sa bude poskytovať tiež emergency dataset, ale tieto témy sú v súčasnosti predmetom analýzy.

Je potrebné prepísať údaje z papierovej karty do NZIS?

Nie, do NZIS sú zapisované až vyšetrenia po pripojení NZIS lekárovi (najneskôr k 1.1.2018 v súlade so zákonom). Do ezdravie sú zapisované údaje priebežne na základe poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Poverenie/súhlas na čítanie zdravotnej dokumentácie občana, ktorý dáva pacient lekárovi po vložení eID do čítačky pri ošetrení platí len obmedzenú dobu?

Súhlas na prístup k údajom podľa odseku 8 trvá počas vloženia občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. ods. 9 §5 zák. 153/2013. Ak pacient nedisponuje eID, nie je možné udeliť súhlas na čítanie zdravotnej dokumentácie.

Čo je to elektronická zdravotná knižka?

Elektronická zdravotná knižka je súbor najdôležitejších údajov vybraných zo zdravotnej dokumentácie o pacientovi v elektronickej podobe. Vzniká tak, že vybrané údaje zo zdravotnej dokumentácie osoby vedené u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú zhromažďované centrálne v Národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Aký je zmysel elektronickej zdravotnej knižky?

Zmyslom elektronickej zdravotnej knižky je poskytnúť zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa o vás starajú, dostatok informácií pre vašu úspešnú diagnostiku a liečbu.

 

V akej forme existuje elektronická zdravotná knižka?

Elektronická zdravotná knižka existuje v elektronickej podobe ako množina záznamov v databáze – v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek. Register prevádzkuje NCZI. Elektronická zdravotná knižka, na rozdiel od dnešných papierových kariet pacientov, existuje len elektronickej podobe, dôkladne zabezpečená oddelením identifikačných a klinických údajov a šifrovaním. Ak bude občan potrebovať elektronickú zdravotnú knižku v papierovej podobe, bude si jej obsah môcť vytlačiť.

Čo obsahuje elektronická zdravotná knižka?

Elektronická zdravotná knižka je koncipovaná tak, aby obsahovala najdôležitejšie informácie o vývoji zdravotného stavu pacienta.

Obsah elektronickej zdravotnej knižky (EZK) je vymedzený Zákonom č. 153/2013 Z. z. o Národnom zdravotníckom informačnom systéme v znení neskorších predpisov. Podľa §5 zákona:

(1) Elektronická zdravotná knižka obsahuje

a) identifikačné údaje osoby,

b) elektronické zdravotné záznamy v rozsahu

 1. pacientsky sumár v rozsahu ustanovenom v § 6,
 2. záznam o preventívnej prehliadke,
 3. záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky,
 4. záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
 5. záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 6. záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
 7. záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 8. záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
 9. záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 10. preskripčný záznam,
 11. dispenzačný záznam,
 12. medikačný záznam,
 13. záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti,
 14. záznam o poskytnutej urgentnej starostlivosti,
 15. doplnkové zdravotné údaje osoby,
c) údaje z účtu poistenca,
d) vlastné záznamy osoby,
e) záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo o poskytnutie údajov.

Ako bude EZK v praxi využívaná?

Elektronická zdravotná knižka (EZK) bude v praxi plniť dve hlavné úlohy:
 • Zdravotnícky pracovník bude mať v nej potrebné informácie pre anamnézu, diagnostiku a terapiu, pričom k EZK bude pristupovať zo svojho IS (nemusí kvôli EZK si inštalovať nový IS).
 • Občan bude mať on-line prístup k svojim zdravotným záznamom (v rozsahu danom zákonom).

Ako sa lekár dostane k elektronickej zdravotnej knižke svojho pacienta?

Všeobecný lekár má prístup k EZK svojich zmluvných pacientov zo zákona, špecialista v rozsahu svojich záznamov. Prístup nad tento rámec je na základe súhlasu pacienta, ktorý prejaví prostredníctvom svojho eID (v prechodnom období prostredníctvom RČ).

Na to, aby sa lekár dostal k EZK svojho pacienta, musia byť splnené nasledovné podmienky:
 • lekár má vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)
 • lekár pracuje s IS, ktorý spĺňa podmienky na pripojenie do NZIS
  • tento IS je fyzicky pripojený do NZIS
  • k počítaču, s ktorým pracuje, je pripojená čítačka kariet, kde vkladá ePZP
 • v NZIS je nastavený prístup lekára k EZK daného pacienta alebo pacient dal lekárovi súhlas na prístup k svojej EZK

Ako má v súčasnosti postupovať lekár, ak mu systém neumožní zápis údajov do ezdravie (neumožňuje to momentálne pri samoplatcoch a pri BIČ – nie sú v JRÚZ). Má viesť papierovú dokumentáciu?

Áno, ak pacient nebol stotožnený v systéme ezdravie, je vždy potrebné záznam vytlačiť. Rovnako je potrebné, aby všetci takto identifikovaní pacienti, boli nahlásení NCZI, aby zabezpečilo ich stotožnenie.

Dátum poslednej aktualizácie: 29.3.2018