ezdravie, Informácie k release Q3 a novej funkčnosti

Informácie (release notes) k plánovaným zmenám národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS) a ich časovaniu, ako aj dokumentáciu pre integráciu informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS) do NZIS pre doménu eRecept (preskripcia a dispenzácia lieku) v systéme ezdravie je možné nájsť na integračnom portáli NCZI:
 
  • Release notes s definíciou zmien systému NZIS sú popísané v dokumente: ezdravie_release_notes_Q2
  • Integračný manuál pre modul eRecept, ktorý popisuje procesy, scenáre použitia, rozhrania a WSDL pre kompletný proces preskripcie lieku až po jeho dispenzáciu v lekárni vrátane storna receptu, ktorý vypracovalo NCZI v spolupráci so zdravotnými poisťovňami, je zverejnený pod názvom: ezdravie_erecept_IM_20170630_1.0
  • Integračný manuál dopĺňa všeobecná časť, ktorá popisuje identifikáciu a autentifikáciu, v dokumente s názvom: ezdravie_global_IM_20170630_1.0

V nadväznosti na vyššie uvedené materiály NZIS zverejnia svoje aktualizované špecifikácie a integračné manuály aj Všeobecná zdravotná poisťovňa a zdravotná poisťovňa Dôvera. Na účely implementácie elektronickej preskripcie a dispenzácie v rámci domény eRecept je potrebné zohľadniť aj tieto dokumenty oboch zdravotných poisťovní, keďže ich služby Bezpečné lieky online a eRecept sa stávajú integrálnou súčasťou Modulu eRecept v rámci systému ezdravie.
 
Harmonogram pre implementáciu Modulu eRecept:
  1. Vypublikovanie integračného manuálu – 30/06/2017
  2. Zapracovanie zmien na strane IS PZS - 07/2017 - 09/2017
  3. Nasadenie na testovacie prostredie – 04/09/2017
  4. Overenie zhody a certifikácia IS PZS – 09/2017 - 10/2017
  5. Nasadenie na produkčné prostredie – 1/10/2017
Do budúcnosti budú všetky špecifikácie pre jednotlivé domény ezdravie prerobené do rovnako štruktúrovaných dokumentov, čím sa zvýši prehľadnosť funkcionalít a zároveň sa týmito dokumentmi nahradí aktuálne existujúci dokument x070.
 
Analytický workshop
NCZI a zdravotné poisťovne pripravili analytický workshop k integrácii a zapracovaniu zmien, ktorý sa uskutoční v dňoch 20.7.2017 od 10:00 do 14:00 a 24.7.2017 od 10:00 do14:00 v priestoroch Ministerstva zdravotníctva SR, kongresová sála č. 152.