Zmeny v eHealth

Ministerstvo zdravotníctva SR realizovalo proces verejného obstarávania pre projekt Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) ako rozsiahly a mimoriadne komplikovaný projekt pri dodržaní všetkých zákonných pravidiel a rovnakého prístupu k uchádzačom. Proces verejného obstarávania však presiahol časový rámec, ktorý umožňuje bezpečnú realizáciu projektu. Na Úrade pre verejné obstarávanie totiž aj v súčasnosti pokračuje konanie o námietkach jedného z uchádzačov a pred jeho ukončením nie je možné podpísať zmluvu s víťazným uchádzačom.
 
Keďže zostávajúci časový priestor predstavuje riziko pre úspešnú realizáciu projektu do konca aktuálneho programovacieho obdobia, MZ SR v snahe eliminovať prípadné neefektívne nakladanie s verejnými prostriedkami zvážilo tieto riziká a po dohode s Ministerstvom financií SR - ako riadiacim a sprostredkovateľským orgánom Operačného programu Informatizácia spoločnosti - rozhodlo o bezodkladnom ukončení procesu verejného obstarávania projektu. Súčasne požiadalo MF SR o okamžité mimoriadne ukončenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ako aj o prípravu novej zmluvy z prostriedkov programovacieho obdobia 2014-2020.
 
Projekt „Národný zdravotnícky informačný systém“ (NZIS) ako nosný projekt druhej etapy Programu implementácie eHealth mal okrem iného zabezpečiť infraštruktúru pre celonárodné pripojenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do systému elektronického zdravotníctva.
 
V súvislosti so skutočnosťami uvedenými vyššie bol do Národnej rady SR predložený návrh na úpravu legislatívy, ktorým sa posúva termín účinnosti zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a súvisiacich povinností ustanovených v niektorých ďalších zákonoch. Posun termínov v tomto návrhu zosúlaďuje vytváranie technických prístupových prostriedkov pre poistencov s pripravenosťou infraštruktúry poskytovateľov. Súčasne s posunom termínu účinnosti príslušných ustanovení sa navrhuje, aby finančne náročné činnosti certifikačnej autority pre preukazy poistencov s elektronickým čipom a zabezpečenie ich vyhotovenia nevykonávala príslušná zdravotná poisťovňa, ale aby tieto činnosti vykonávalo pre všetky zdravotné poisťovne Národné centrum zdravotníckych informácií.
 
Ukončenie procesu verejného obstarávania pre realizáciu projektu NZIS nesúvisí s realizovaným projektom Elektronické služby zdravotníctva. Prioritou ministerstva ďalej zostáva eHealth a práce na ňom pokračujú.