Záverečná konferencia k projektom eHealth

Dňa 11.12.2015 sa uskutočnila záverečná konferencia projektov Elektronické služby zdravotníctva (ESZ) a Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb (ESZ-RFaRS), ktoré sú realizované z finančných prostriedkov EÚ, konkrétne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).
 
Projekt Elektronické služby zdravotníctva je významnou súčasťou Programu implementácie eHealth (PIeH). Zároveň je základom a nosným projektom prvej etapy Programu eHealth, ktorého cieľom je podpora poslania zdravotníctva prostredníctvom informačných a komunikačných technológií.
 
Prioritami projektu ESZ sú: Národný portál zdravia, ePreskripcia a eMedikácia, Elektronická zdravotná knižka občana, eAlokácie a integrácia týchto aplikácií v jeden funkčný celok pri vysokej úrovni bezpečnosti celého riešenia.
 
Národný portál zdravia
 
Národný portál zdravia (NPZ) má ambíciu stať sa užívateľsky príjemným miestom s množstvom overených, autorizovaných a aktuálnych informácií o zdraví, chorobách, liekoch, zdravotníctve a pod. Občania a rovnako zdravotníci tak vďaka nemu v budúcnosti nájdu všetky dôležité informácie na jednom mieste. Portál má byť zároveň aj vstupnou bránou do Elektronickej zdravotnej knižky občana.
 
Rozsah ESZ: Vytvorenie NPZ a jeho naplnenie základným informačným obsahom; vytvorenie možnosti prihlásenia sa do personalizovaných funkcií eHealth, ako napr. Elektronická zdravotná knižka.
 
Elektronická zdravotná knižka
 
Elektronická zdravotná knižka poskytne prístup k zdravotným záznamom pacienta v elektronickej podobe tak, aby mal zdravotnícky pracovník pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aktuálne, správne a úplné informácie o zdravotnom stave pacienta, čo môže významne zvýšiť kvalitu a bezpečnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
 
Rozsah ESZ: Vytvorenie systému pre nasadenie EZKO do praxe; integrácia s informačnými systémami dodávateľov IS pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zmluvne stanovenom rozsahu; poskytnutie bezpečného prístupu k pacientskemu sumáru (riešenie prístupových práv a správy súhlasov).
 
Elektronická preskripcia, dispenzácia a medikácia
 
Umožní postupne nahradiť papierový recept elektronickým, poskytne lekárom a lekárnikom podporu pri preskripcii a dispenzácii prostredníctvom dostupnej medikačnej histórie pacienta, sprístupnenia služieb pre prácu s expertnou databázou na sledovanie liekových interakcií, kontraindikácii, alergií, upozornení a varovaní. Poskytne medikačné záznamy pre EZKO. Služby budú pripravené na integráciu s informačnými systémami dodávateľov IS pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v predmetnej oblasti.
 
Rozsah ESZ: Nastaví procesy a procedúry elektronického predpisovania a podávania liekov a vydávania liekov z elektronického receptu. Zavedie elektronický recept ako alternatívu papierového receptu. Zadefinuje a vytvorí rozhrania pre integráciu informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS). Spolu s integrovaným IS PZS umožní zápis elektronického receptu, vytvorenie dispenzačného a medikačného záznamu pacienta.
 
eAlokácie
 
Služba eAlokácie v cieľovom stave má umožniť elektronickou formou alokácie zdrojov medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti – či už ide o plánovanie vyšetrení pacienta lekárom, objednávanie laboratórnych vyšetrení či očkovaní, alebo o pripomenutie plánovaných termínov výkonov. Služby budú pripravené na integráciu s IS dodávateľov IS pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v predmetnej oblasti.
 
Rozsah ESZ: Elektronická evidencia laboratórnych žiadaniek a laboratórnych výsledkov, evidencia a plánovanie očkovaní pacienta, pripomínanie očkovania, individuálne plánovanie a pripomínanie preventívnych prehliadok, elektronická evidencia záznamov o odborných vyšetreniach, prístup lekára k laboratórnym výsledkom, očkovacím záznamom a záznamom o odborných vyšetreniach cez svoj informačný systém.
 
Projekt Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb zabezpečuje nové služby a aplikácie, vďaka ktorým sa podporí napĺňanie strategických cieľov eHealth. Cieľom zavedenia služieb je prispieť k znižovaniu mortality, morbidity, trvalých a dočasných zdravotných následkov u občanov so zdravotnými problémami a k zefektívneniu využívania zdrojov v zdravotníctve.
 
Základnými cieľmi národného projektu ESZ-RFaRS sú:

  • konsolidácia údajov liekovej a znalostnej databázy, čo umožní prevádzkovateľovi naplnenie údajov o humánnych liekoch, dietetických potravinách a zdravotníckych pomôckach pre potreby ePreskripcie / eMedikácie, Elektronickej zdravotnej knižky a Národného portálu zdravia. Konsolidácia údajov je nevyhnutnou podmienkou pre naplnenie liekovej a znalostnej databázy, čím sa vytvorí unifikovaný konsolidovaný zdroj údajov o humánnych liekoch, dietetických potravinách a zdravotníckych pomôckach pre všetky relevantné subjekty.

  • správa a aktualizácia údajov liekovej a znalostnej databázy, ktorá umožní prevádzkovateľovi efektívne a kontinuálne spravovanie údajov o humánnych liekoch, dietetických potravinách a zdravotníckych pomôckach. Kontinuálna aktualizácia liekovej a znalostnej databázy je nevyhnutná najmä pre udržateľnosť procesov ePreskripcie / eMedikácie a konzistentnosť údajov v Elektronickej zdravotnej knižke.

  • bezpečnostné mechanizmy pre ochranu osobných údajov osobitnej kategórie,

  • ďalšie nové funkcionality elektronických služieb zdravotníctva, napr.: informovanie o prístupoch ku každému elektronickému zdravotnému záznamu pacienta, vrátane možnosti mať tieto informácie prístupné aj v tlačenej forme v rámci tlačenej formy Elektronickej zdravotnej knižky, čo bude znamenať možnosť presného monitoringu prístupu k elektronickej zdravotnej dokumentácii a tak zvýši dôveru občanov v systém.
 
Logo OPIS
TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

Úrad vlády SR
Riadiaci
orgán OPIS
Ministerstvo financií SR
Sprostredkovateľský
orgán OPIS
Ministerstvo zdravotníctva SR
Európska únia
EURÓPSKA ÚNIA