Vláda schválila návrh zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme

Nutným predpokladom pre spustenie eHealth aplikácií a služieb je prijatie potrebnej legislatívy. Vláda SR na rokovaní dňa 20. februára 2013 schválila návrh zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme. Účelom návrhu zákona je vytvorenie potrebného legislatívneho rámca pre informatizáciu zdravotníctva umožňujúceho vybudovanie a prevádzku Národného zdravotníckeho informačného systému ako jej základného piliera. Cieľom zákona je vytvorenie takého legislatívneho prostredia, ktoré na jednej strane umožní čo najväčšie využitie prínosov plynúcich z informatizácie zdravotníctva a na druhej strane zabezpečí služby občanovi.
 
Schválený návrh zákona bližšie vymedzuje Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS), jeho údajovú základňu, definuje národné administratívne registre, národné zdravotné registre, postup pri sprístupňovaní údajov, štandardy zdravotníckej informatiky, podmienky fungovania NZIS a jeho bezpečnosti.
 
Návrh zavádza pojmy elektronická zdravotná knižka, pacientsky sumár a elektronický zdravotný záznam. Určuje ich obsah a rozsah, upravuje podmienky a proces prístupu k nim.
 
Schválený návrh zároveň upravuje proces vydávania a životnosť elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, ktorý používa na svoju identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu v informačnom systéme poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
 
Návrh vytvára predpoklady pre elektronické predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Na základe jednoznačne definovaných oprávnení návrh upravuje zdieľanie elektronických zdravotných záznamov, elektronických záznamov o predpísanom, podanom a vydanom lieku, a záznamov z vyšetrení medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
 
Významná časť zákona je venovaná údajovej základni NZIS, ktorej vybudovanie je podmienkou fungovania NZIS. V zákone sú identifikované jednotlivé dátové zdroje pre údajovú základňu NZIS.
 
V neposlednom rade schválený návrh upravuje postavenie a úlohy Národného centra zdravotníckych informácií ako prevádzkovateľa NZIS. Taktiež upravuje práva a povinnosti ďalších subjektov vo vzťahu k NZIS.
 
Znenie návrhu zákona je dostupné TU.