Reštart elektronizácie zdravotníctva

Bratislava, 21. júna 2012 - Práce na elektronizácii zdravotníctva pokračujú. Tím odborníkov Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej „NCZI“), ktoré bude národným operátorom eHealth, je pripravený „dupnúť na plynový pedál“ a pokračovať v prácach na elektronizácii, aby dobehol resty zanechané z predchádzajúceho obdobia. Cieľ je jasný – urobiť všetko pre ďalší rozvoj a podporu informačných a komunikačných technológií v zdravotníctve, ktoré povedú k zlepšeniu ochrany zdravia a k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti NCZI spúšťa okrem iného aj sériu pracovných seminárov s tvorcami informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
 
Na úvodnom pracovnom seminári boli prezentované dosiahnuté výsledky v prvej fáze projektu (projekt eSO1), ktoré súvisia napríklad aj s vývojom a spustením Národného portálu zdravia, Elektronickej zdravotnej knižky, elektronického predpisovania liekov, atď. Súčasne sa tvorcovia eHealth riešení venovali aj otázkam bezpečnosti, legislatívy, ako aj formám informovanosti širokej verejnosti.
 
Účelom stretnutí je docieliť čo najefektívnejšie využitie informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s nastavením všetkých funkcionalít elektronického zdravotníctva. Zároveň zabezpečiť integráciu informačných systémov využívaných v nemocniciach, ambulanciách, lekárňach a laboratóriách, funkčne ich prepojiť do Národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS), ktorého prevádzkovateľom je NCZI.
 
Aktuálne sa v rámci spomínanej prvej etapy projektu končí vývoj systémových riešení a začína sa testovanie tak, aby boli v predpokladanom termíne pripravené na spustenie.
 
NCZI sa veľkou mierou podieľa na nastavení tokov a technológií zdieľania údajov medzi zdravotníkmi. Prioritne sa zameria na vytvorenie elektronickej zdravotnej dokumentácie a jej využívanie ošetrujúcimi lekármi, vytvorenie systému elektronického predpisovania a výdaja liekov. Rovnako sa zameriava aj na informovanosť občanov o zdraví, chorobách, podporu starostlivosti o chronických pacientov a verejné zdravie.
 
Prvý zo série seminárov sa uskutočnil dňa 14.6.2012 na Ministerstve zdravotníctva SR. Ďalšie semináre budú zamerané na:
  • Integráciu ambulantných IS s NZIS
  • Integráciu lekárenských IS s NZIS
  • Integráciu laboratórnych IS s NZIS