Poslanci odobrili legislatívnu podobu eHealth

Prijatie potrebnej legislatívy je nutným predpokladom pre spustenie elektronického zdravotníctva (eHealth). Poslanci na parlamentnej schôdzi 17. mája 2013 schválili návrh zákona o Národnom zdravotníckom informačnom systéme z dielne Ministerstva zdravotníctva SR. Do legislatívy sa tak dostávajú novinky ako napríklad elektronická zdravotná knižka, elektronický zdravotný záznam, pacientsky sumár, či elektronický preukaz poistenca. Schválená norma vytvára legislatívne prostredie, ktoré umožní čo najväčšie využitie prínosov plynúcich z informatizácie zdravotníctva a zároveň zabezpečí kvalitnejšiu a efektívnejšiu zdravotnú starostlivosť občanom / pacientom. Účinnosť zákona je od 1. júla 2013.
 
Parlamentom schválený zákon vytvára potrebný legislatívny rámec umožňujúci vybudovanie a prevádzku Národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS) ako základného piliera pre informatizáciu zdravotníctva. Zároveň bližšie vymedzuje údajovú základňu NZIS, podmienky jeho fungovania a bezpečnosti.
 
Zákon zavádza pojmy ako elektronická zdravotná knižka, pacientsky sumár a elektronický zdravotný záznam. Určuje ich obsah a rozsah, upravuje podmienky a proces prístupu k nim. Zákon jednoznačne vymedzuje komu sa údaje poskytujú. Prístup k obsahu a stanovenému rozsahu údajov v elektronickej zdravotnej knižke bude občanom riadený prostredníctvom elektronického preukazu poistenca alebo elektronického občianskeho preukazu, ktoré slúžia ako technické prostriedky jednoznačnej identifikácie a autentizácie osoby (prijímateľa zdravotnej starostlivosti).
 
Schválená legislatíva zároveň hovorí aj o elektronickom preukaze zdravotníckeho pracovníka, ktorý lekári budú používať na svoju identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu v informačnom systéme. Preukaz s elektronickým podpisom je základným technickým nástrojom na zabezpečenie vierohodnosti elektronických záznamov v NZIS a nepopierateľnosti ich autorstva.
 
Zákon vytvára aj predpoklady pre elektronické predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Na základe jednoznačne definovaných oprávnení zákon upravuje zdieľanie elektronických záznamov o predpísanom, podanom a vydanom lieku a záznamov z vyšetrení medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
 
V neposlednom rade schválený zákon upravuje postavenie a úlohy Národného centra zdravotníckych informácií ako prevádzkovateľa NZIS. Taktiež upravuje práva a povinnosti ďalších subjektov vo vzťahu k NZIS.
 
Schválenie zákona je významným míľnikom na dlhej ceste za elektronickým zdravotníctvom. Otvára priestor pre nasadenie vyvíjaného eHealth riešenia, ktorého cieľom je prostredníctvom informačných a komunikačných technológií poskytnúť správne informácie v správny čas na správnom mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov, čo výrazne prispeje k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti a tým aj k zvyšovaniu kvality života občanov.
 
Celoplošné nasadenie a využívanie eHealth aplikácií a služieb je v zmysle schválenej legislatívy dané od 1.1.2016. Obdobie do r. 2016 je zákonom stanovené prechodné obdobie, slúžiace na postupné pripájanie všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekární, ambulancií, laboratórií, nemocníc) do NZIS.