Legislatíva

Legislatívne úpravy sú nutným predpokladom pre spustenie elektronického zdravotníctva. V máji 2013 prijala Národná rada SR zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o NZIS“), ktorým bol vytvorený základný legislatívny rámec informatizácie zdravotníctva v SR.
 
Zákon o NZIS vymedzuje Národný zdravotnícky informačný systém (ďalej len „NZIS“), jeho údajovú základňu, národné zdravotnícke administratívne registre, národné zdravotné registre, postup pri sprístupňovaní údajov, správu a prevádzku národného portálu zdravia, štandardy zdravotníckej informatiky, podmienky fungovania NZIS a jeho bezpečnosti, postavenie a úlohy Národného centra zdravotníckych informácií, ako aj proces overenia zhody informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovní s NZIS.
 
Prijatím zákona o NZIS sa do legislatívy zaviedli pojmy ako elektronická zdravotná knižka, pacientsky sumár, elektronický zdravotný záznam. Stanovil sa ich obsah a upravili podmienky prístupu k nim.
 
Zákon o NZIS rovnako zaviedol Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a Elektronický preukaz poistenca ako technické prostriedky jednoznačnej identifikácie a autorizácie zdravotníckeho pracovníka a osoby – prijímateľa zdravotnej starostlivosti voči NZIS.
 
Zákonom o NZIS sa vytvorili predpoklady pre elektronické predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Na základe jednoznačne definovaných oprávnení zákon upravil zdieľanie elektronických zdravotných záznamov, elektronických záznamov o predpísanom, podanom a vydanom lieku, a záznamov z vyšetrení medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
 
Na základe splnomocňovacích ustanovení zákona boli vydané všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce:

  • podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky (Vyhláška MZ SR č. 9/2014 Z. z.),
  • zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky (Vyhláška MZ SR č. 10/2014 Z. z.),
  • podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky (Vyhláška MZ SR č. 44/2014 Z.z.).
  • zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov (Vyhláška MZ SR č. 74/2014 Z.z.).
  • štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov (Vyhláška MZ SR č.107/2015 Z.z.).

Aktuálne sa pripravuje vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu upravujúceho rozsah údajov poskytovaných národnému centru, okruh spravodajských jednotiek a lehoty poskytovania údajov.